گروه پژوهشی مدیریت حکمروایی و فناوری


گروه پژوهشی مدیریت حکمروایی و فناوری

 

گروه مدیریت حکمروایی و فناوری ، رسالت دارد تا درزمینهٔ مسائل و چالش‌های سه حوزه  مدیریتی، سازمانی و فناوری اطلاعات پژوهش‌های  مرتبط را برنامه‌ریزی ، هدایت و حمایت کند. در حوزه مدیریتی گروه وظیفه خود می‌داند تا از طرح‌ها، گزارش‌های کارشناسی و پایان‌نامه‌های دانشجویی که  به بررسی مسائل مدیریتی از ابعاد مختلف ساختاری، فرایندی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت هست و درصدد پاسخ به مشکلات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است حمایت نماید. در حوزه سازمانی، طرح‌های مربوط به مسائل حاکمیت خوب شرکتی و سازمانی و شاخص‌های مرتبط موردحمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرد. قانون‌مداری و قوانین مرتبط با مشارکت‌کنندگان اجتماعی(کارگر، کارفرما و دولت)در این گروه موردبررسی و با هماهنگی با نمایندگان سازمان حمایت می‌شود. طرح‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مورد اقبال گروه بوده و گروه درصدد است تا از طرح‌هایی که موجب نفوذ فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی شده و موجبات تسریع امور مردم می‌گردد را موردحمایت قرار دهد.


افراد گروه

دکتر حسن امامی

داخلی:

ایمیل:Emami.h@ssor.ir

مدیر گروه

دکتر حسن امامی