فهرست فراخوان ها ها


از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 45 عنوان طرح پژوهشی به فراخوان گذاشته شد. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به عنوان بازوی علمی، پژوهشی و عقل منفصل سازمان تامین اجتماعی 45 طرح پژوهشی را به فراخوان گذاشته است.پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت موسسه و گروه پژوهشی مرتبط، با مشاهده عناوین آن نسبت به تکمیل پروپوزال برای هر یک ...

ادامه
فراخوان 45 طرح پژوهشی از سوی موسسه عالی پژوهش

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دریافت مقالات در فصلنامه تخصصی تامین اجتماعی را فراخوان کرد.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی؛ نشریه تخصصی حوزه تأمین اجتماعی، با هدف توسعه کمی و کیفی پژوهش، تقویت یافته‌های علمی و تحقیقاتی، همچنین چاپ مقالات علمی تخصصی در کوتاه‌ترین زمان داوری  و به‌صورت رایگان ...

ادامه
فراخوان مقالات در فصلنامه تخصصی تأمین اجتماعی

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار می‌کند:فراخوان همکاری پژوهشی با موضوع«مطالعه و بررسی نوع خدمات مشاوره در راستای بهبود کیفیت زندگی کارمندان سازمان تأمین اجتماعی در عرصه‌های فردی، خانوادگی و شغلی»به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این فراخوان با همکاری سازمان تامین اجتماعی و در محورهای مداخلات سلامتی و به ...

ادامه
فراخوان «مطالعه و بررسی نوع خدمات مشاوره در راستای بهبود کیفیت زندگی کارمندان سازمان تأمین اجتماعی»

به استحضار می رساند؛ سازمان تامین اجتماعی با بیش از 45 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی، بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور است و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به عنوان بازوی علمی و پژوهشی آن؛ 81 عنوان پژوهشی را به فراخوان گذاشته است.درهمین راستا اساتید گرانقدر و پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند، با مراجعه به تارنمای موسسه به نشانی www.ssor ...

ادامه
فراخوان 81 عنوان پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 16 طرح جدید را در حوزه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت به فراخوان گذاشته است.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 16 طرح در حوزه درمان را به فراخوان گذاشته است و پژوهشگران محترم می‌توانند با رعایت شرایط زیر نسبت به تکمیل پروپوزال هر یک از عناوین و بارگذاری آن اقدام نمایند:خوا ...

ادامه
فراخوان گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اولویت‌های پژوهشی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات را فراخوان کرد.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، یکی از حوزه‌های فعالیت موسسه به‌عنوان بازوی فکری و تحقیقاتی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) است. به‌منظور تحقق نیازهای پژوهشی صن ...

ادامه
فراخوان اولویت‌های پژوهشی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اولویت‌های پژوهشی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت و اقتصاد و سرمایه‌گذاری را فراخوان کرد.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، از حوزه‌های فعالیت موسسه به‌عنوان بازوی فکری و تحقیقاتی سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای (اکچ ...

ادامه
فراخوان موسسه عالی پژوهش در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی، سلامت و اقتصاد

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های حقوق عمومی و اجتماعی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی را فراخوان کرد.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، از حوزه‌های فعالیت موسسه به‌عنوان بازوی فکری و تحقیقاتی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق عمومی و اجتماعی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی است. به‌منظور تحقق نیازهای ...

ادامه
فراخوان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حوزه‌های حقوق عمومی و مطالعات اجتماعی‌وفرهنگی

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اولویت‌های پژوهشی در حوزه مدیریت، حکمروایی و فناوری را فراخوان کرد.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، از حوزه‌های فعالیت موسسه به‌عنوان بازوی فکری و تحقیقاتی سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت، حکمروایی و فناوری است. به‌منظور تحقق نیازهای پژوهشی در این حوزه‌، اولویت‌های پژوهشی ...

ادامه
فراخوان موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حوزه مدیریت، حکمروایی و فناوری

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های رصد وارزیابی، نظرسنجی وافکارسنجی و کارگروه زنان را فراخوان کرد.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، از حوزه‌های فعالیت موسسه به‌عنوان بازوی فکری و تحقیقاتی سازمان تأمین اجتماعی، رصد وارزیابی، نظرسنجی وافکارسنجی و کارگروه زنان است. به‌منظور تحقق نیازهای ...

ادامه
فراخوان موسسه عالی پژوهش در حوزه‌های رصد وارزیابی، نظرسنجی وافکارسنجی و کارگروه زنان