فهرست الویت های پژوهشی ها


بررسی میزان موفقیت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستیابی به اهداف آن  ...

ادامه
بررسی میزان موفقیت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستیابی به اهداف آن

ارزیابی فرایند و تأثیر «برنامه تأمین وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی و بهداشتی» معلولان در سازمان بهزیستی کشور ...

ادامه
ارزیابی فرایند و تأثیر «برنامه تأمین وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی و بهداشتی» معلولان در سازمان بهزیستی کشور

بررسی اثرات کمی و کیفی اجرای خدمات غیر حضوری (3070) بر منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی  ...

ادامه
بررسی اثرات کمی و کیفی اجرای خدمات غیر حضوری (3070) بر منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی

آینده کار در سایه ظهور هوش مصنوعی: ملاحظات مرتبط با نابرابری و دلالت‌های سیاستگذاری در حوزه تأمین اجتماعی در ایران ...

ادامه
آینده کار در سایه ظهور هوش مصنوعی: ملاحظات مرتبط با نابرابری و دلالت‌های سیاستگذاری در حوزه تأمین اجتماعی در ایران

برآورد سطوح درآمدی و میزان فقر جامعه تحت پوشش سازمان به تفکیک دهکهای درآمدی ...

ادامه
برآورد سطوح درآمدی و میزان فقر جامعه تحت پوشش سازمان به تفکیک دهکهای درآمدی

طراحی مدل دینامیک تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی ...

ادامه
 طراحی مدل دینامیک تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی

اقتصاد دیجیتال و اشتغال، راهکارهای گسترش پوشش بیمه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی ...

ادامه
اقتصاد دیجیتال و اشتغال، راهکارهای گسترش پوشش بیمه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی

چشم‌انداز تعهدات قانونی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ...

ادامه
چشم‌انداز تعهدات قانونی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

بیمه بیکاری فراگیر و نقش سازمان تأمین اجتماعی ...

ادامه
بیمه بیکاری فراگیر و نقش سازمان تأمین اجتماعی

چشم‌انداز پایداری مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ...

ادامه
چشم‌انداز پایداری مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در برنامه هفتم توسعه