فهرست الویت های پژوهشی ها


ارزیابی تجارب ملی و مرور تجارب جهانی در حیطه مدیریت مالی نظام ارجاع و پزشک خانواده با هدف ارائه مدل برای ایران  ...

ادامه
جدید/ارزیابی تجارب ملی و مرور تجارب جهانی در حیطه مدیریت مالی نظام ارجاع و پزشک خانواده با هدف ارائه مدل برای ایران

محاسبه قیمت تمام‌شده هتلینگ (اقامت در بیمارستان) به تفکیک بخش‌های مختلف در بیمارستان‌های منتخب دانشگاهی، خصوصی و وابسته به تامین اجتماعی در سال 1400 ...

ادامه
جدید/محاسبه قیمت تمام‌شده هتلینگ (اقامت در بیمارستان) به تفکیک بخش‌های مختلف در بیمارستان‌های منتخب دانشگاهی، خصوصی و وابسته به تامین اجتماعی در سال 1400

بررسی وضعیت قیمت‌گذاری دارو در کشورهای منتخب و ارایه الگوی برای ایران ...

ادامه
جدید/بررسی وضعیت قیمت‌گذاری دارو در کشورهای منتخب و ارایه الگوی برای ایران

بررسی وضعیت ایمنی مراکز درمانی سازمان تامین ‌اجتماعی ...

ادامه
جدید/بررسی وضعیت ایمنی مراکز درمانی سازمان تامین ‌اجتماعی

بررسی روند جاری و شیوه نامه های رسمی و قانونی ارزش گذاری خدمات درمانی و دارویی در نظام‌های سلامت موفق ...

ادامه
جدید/بررسی روند جاری و شیوه نامه های رسمی و قانونی ارزش گذاری خدمات درمانی و دارویی در نظام‌های سلامت موفق

طراحی الگوی تعیین میزان ازکارافتادگی ناشی از چند بیماری در افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ...

ادامه
جدید/طراحی الگوی تعیین میزان ازکارافتادگی ناشی از چند بیماری در افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

امکان‌سنجی یکپارچه‌سازی قواعد بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر در نظام سلامت ...

ادامه
جدید/امکان‌سنجی یکپارچه‌سازی قواعد بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر در نظام سلامت

طراحی الگوی نحوه گزارش‌دهی، پیگیری، درمان، توانبخشی و بازگشت به کار کارگران حادثه دیده شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ...

ادامه
جدید/طراحی الگوی نحوه گزارش‌دهی، پیگیری، درمان، توانبخشی و بازگشت به کار کارگران حادثه دیده شغلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

بررسی میزان موفقیت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستیابی به اهداف آن ...

ادامه
جدید/بررسی میزان موفقیت طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستیابی به اهداف آن

ارزیابی فرایند و تأثیر «برنامه تأمین وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی و بهداشتی» معلولان در سازمان بهزیستی کشور ...

ادامه
جدید/ارزیابی فرایند و تأثیر «برنامه تأمین وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی و بهداشتی» معلولان در سازمان بهزیستی کشور