گروه پژوهشی رصد و ارزیابی


گروه پژوهشی رصد و ارزیابی

در راستای ماده 2 اساسنامۀ مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ناظر به انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای در حوزه تأمین اجتماعی به‌عنوان هدف مؤسسه و با عنایت به برنامه راهبردی مندرج در بیانیۀ مأموریت مؤسسه، تولید دانش و ارائه توصیه‌های سیاستی به‌منظور پشتیبانی و کمک به سیاست‌گذاری اثربخش و کارآمد در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دو اقدام اساسی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع (آمار و اطلاعات، پژوهش و اسناد) و انجام تحقیقات و مطالعات سیاست پژوهانه در این حوزه در دستور کار مؤسسه قرار گرفت.

 

در این چهارچوب گروه «رصد و ارزیابی» در زمستان سال 1398 باهدف فراهم ساختن بستری جهت ارتقای کارآمدی و کارایی سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، افزایش سطح رضایت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و به حداقل رساندن هزینۀ اتلاف سرمایه‌های اندوختۀ شرکای اجتماعی سازمان از طریق دو مأموریت رصد و پیگیری مستمر بازخورد ذینفعان و شاخص‌های حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین سنجش اثربخشی سیاست‌ها و پایداری آثار و تبعات آن‌ها تشکیل گردید.

 

در این راستا گروه رصد و ارزیابی در دو محور کلی ذیل، فعالیت خود را به‌صورت برون‌سپاری و درون‌سپاری تعریف کرده است:

 

-پیگیری و رصد منظم سیاست‌ها و تحولات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

 

-ارزیابی و ارزشیابی آثار و تبعات سیاست‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به‌ویژه سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور بهبود مداخلات (اصلاح یا تغییر)


افراد گروه

فاطمه خوشدلی

داخلی:

ایمیل:khoshdeli.f@ssor.ir

دبیر گروه رصد و ارزیابی

فاطمه خوشدلی