گروه پژوهشی حقوق عمومی و اجتماعی


گروه پژوهشی حقوق عمومی و اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر استیفای حقوق شهروندان و ذی حقان صندوق تامین اجتماعی همت گمارده است. در همین راستا موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی  گروه حقوق خود را تاسیس کرده تا به عنوان بازوی پژوهشی سازمان، اندیشکده ای توانا در این عرصه بیافریند. بی تردید پژوهش های کارآمد و بنیادین در سپهر حقوق تامین اجتماعی می تواند فهم مشترکی برای کارگزاران و ذی حقان ایجاد کند و بستر احقاق حقوق را برای همه ایرانیان فراهم آورد. گروه حقوق موسسه در سه محور کلی: نظریه پردازی حقوق تامین اجتماعی، قوانین و مقررات تامین اجتماعی در کشور و واکاوی دعاوی حقوقی تامین اجتماعی فعالیت خود را تعریف کرده است.