بیمه‌های اجتماعی و محاسبات


بیمه‌های اجتماعی و محاسبات

گروه پژوهشی «بیمه‌های اجتماعی و محاسبات»، در تناسب با معاونت بیمه‌ای سازمان، با هدف تعمیق ادبیات بیمۀ اجتماعی، شناسایی و کمّی‌کردن ریسک‌های مالی و نیز کمک به ارتقای بسترهای محاسباتی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از علوم آکچوئرال، ایجاد پشتوانۀ علمی برای ارائۀ اصلاحات در حوزۀ صندوق‌های بازنشستگی در راستای بهبود شاخص‌های کفایت، پوشش، فراگیری و پایداری، به‌خصوص در سازمان تأمین اجتماعی، فعالیت‌های پژوهشی خود را دنبال می‌کند.

 

این گروه برای تحقق اهداف خود، انجام فعالیت‌هاي پژوهشی (به‌صورتِ برون‌سپاری و درون‌سپاری)؛ برگزاری نشست‌های تخصصی؛ ایجاد شبکۀ گستردۀ ارتباطی متشکل از نخبگان و متخصصان دانشگاهی، مدیران اجرایی و سیاست‌گذاران؛ گسترش مراودات و ارتباطات علمی با مؤسسات و مجامع معتبر فعال ملی و بین‌المللی؛ و ارائۀ خدمات علمی و آموزشی و مشاوره‌اي جهت تأمین و پرورش نیروي انسانی متخصص در حوزۀ بیمه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار داده است.


افراد گروه

فاطمه خوشدلی

داخلی:

ایمیل:khoshdeli.f@ssor.ir

کارشناس گروه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات

فاطمه خوشدلی