بحران کرونا و جهان کار (سازمان بین‌المللی کار-ویرایش سوم-29 آوریل 2020)


در تداوم انتشــار گزارش‌های سیاســتی در خصوص بحران کرونا، مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی دوازدهمین گزارش خود را با عنوان «بحران کرونا و جهان کار» تدوین کرده است.
واقعیت این است که شیوع ویروس کرونا، به عنوان شدیدترین بحران فراگیر جهانی، اثرات مختلف و عمیقی را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته است. سازمان بین‌الملل کار(ILO) در سری گزارش‌هایی در حال بررسی و سنجش ابعاد و اثرات این رخداد فراگیر بر حوزه اشتغال و اقتصاد در کشورهای مختلف جهان است. مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی پیش از این دومین گزارش از این مجموعه را با عنوان «کرونا و جهان کار» منتشــر کرده  بود.
در سومین گزارش از این مجموعه، این سازمان بین المللی تبعات دیگر شیوع این بیماری بر حوزه اشتغال و اقتصاد جهانی را بررسی کرده است که تصویری از شدت اثرگذاری این رخداد بر نیروی کار، چه در بخش  اشتغال رسمی و چه غیررسمی و چه در حوزه کارفرمایی و کارگری به  به تعمیق شکاف فقیر و غنی در جهان منجر می شود و دست می دهد. پیامدهایی که با توجه به مضمون این گزارش، احتمالا اثرات خود را بر افزایش نرخ فقر در کشورهای مختلف جهان نشان خواهد داد. مطالعۀ این گزارش که حاصل ترجمه‌ گزارش سازمان بین‌اللملی کار است؛ برای سیاستگذاران حوزه های اقتصادی و متخصصین حوزه رفاه و سیاستگذاری حائز نکات تازه و کاربردی خواهد بود.

برچسب ها
 کرونا،کار،اقتصاد 


بحران کرونا و جهان کار (سازمان بین‌المللی کار-ویرایش سوم-29 آوریل 2020)

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.