بازگشت به کار و به کارگيري دوباره در محيط کار


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.
بازگشت به کار یکی از موضوعات چندوجهی تامین اجتماعی مثل جلوگیری از آسیب های منجر به از کار افتادگی و بیماری و تلاش های گسترده تر برای تقویت سلامتی است و همه آنها بخشی از اتخاذ رویکرد فعال سیستم های تامین اجتماعی هستند. بنابراین این موضوع باید به طور همزمان و به پشتوانه یک رسالت سازمانی هماهنگ و پیوسته اجرا و حمایت شود، رسالتی که به کاهش وقوع و شدت شرایط منجر به از کار افتادگی، حفظ ارتباط کاری برای کارمندان معلول و کاهش ورود به مزایای تامین اجتماعی و اتکا افرادی که معلول شده اند و شغل خود را در این شرایط از دست داده اند به تامین اجتماعی منجر شود.
لذا رهنمودهای ISSA در مورد بازگشت به کار و به کارگیری دوباره باید در پیوند دائمی با رهنمود ISSA با موضوع تقویت ایمنی در کارگاه و رهنمود جلوگیری از خطرات شغلی مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان ابزاری کل نگر توسط مدیریت ارشد در سازمان های تامین اجتماعی درک شود.


برچسب ها
 کار و اشتغال 


بازگشت به کار و به کارگيري دوباره در محيط کار

موءلف : تهيه‌کننده اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي؛
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.