حکمراني خوب: رهنمودهاي اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي (ISSA‎)


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.
حکمرانی خوب محور اصلی ارائه اثربخش خدمات تامین اجتماعی و از اولویت های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی است که ارتقا و توسعه تامین اجتماعی در سراسر جهان از طریق بهبود شرایط فنی و اجرایی نیز از الزامات قانونی آن می باشد. هدف از رهنمودهای حکمرانی خوب ایسا برای سازمان های تامین اجتماعی، ارائه یک مرجع کاربردی و جامع در زمینه حکمرانی خوب است. این رهنمودها به تببین چارچوب حکمرانی خوب پرداخته که دامنه وسیعی از موضوعات حکمرانی درون سازمانی مرتبط با اجرای برنامه های تامین اجتماعی را شامل می شود.


برچسب ها
 تامين اجتماعي -- مديريت.  


حکمراني خوب: رهنمودهاي اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي (ISSA‎)

موءلف : اتحاديه بين‌المللي تامين اجتماعي؛ مترجم مجيد حسن‌زاده
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.