توسعه اشتغال پايدار


سیاست اشتغال یک فرایند هماهنگ و مرتبط است که همه مخالفان و ذی نفعان نقش آفرین را در تصمیم و اجرا برای رسیدن به اهداف اشتغال به هم پیوند میدهد. بیش و پیش از هرچیز، سیاست گذاری اشتغال از تعهد صریح سیاسی و سیاستی برای رسیدن به سطح مناسبی از اشتغال آغاز می شود. مهمترین نکته در فرایند سیاست گذاری اشتغال، قرار گرفتن امر اشتغال در مرکز همه سیاست های اقتصادی-اجتماعی است. اما بررسی سهم و نقش اشتغال در عرصه سیاسی و سیاستی جهان در دوره های مختلف به ویژه از سه دهه قبل به این سو نشان می دهد اشتغال، محور یا یکی از مولفه های محوری سیاست ها نبوده است. بخش قابل ملاحظه ای از این جهت گیری را می توان متاثر از غالب شدن نگرش اقتصاد آزاد در دنیای سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهان دانست. اما واقعیت امروز ایران و همین طور بسیاری از کشورهای دیگر بیانگر آن است که بی ثباتی اقتصادی، مالی گرایی در عرصه اقتصاد و عدم تعادل در حوزه های اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته و همه این ها باعث شده به تدریج توجه صاحب نظران مجددا به سمت اشتغال و ضرورت توجه به آن به عنوان یک مسئله محوری جلب گردد. از این نظر و بنا بر اهمین موضوع فوق، در راستای شناسایی و بسط ساز و کارهای مترقی اشتغال و معرفی منابع غنی در این عرصه این کتاب به چاپ رسیده است.


برچسب ها
 کار و اشتغال.    توسعه پایدار 


توسعه اشتغال پايدار

موءلف : علي ربيعي، عيسي منصوري، با همکاري مارتين سيورز
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.