چهار مکانیسم اثرگذاری کووید 19 بر رفاه مردم


شانزدهمین گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با عنوان «فقر و بیماری کووید 19» منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش های سیاستی در خصوص بحران کرونا، شانزدهمین گزارش خود را با عنوان «فقر و بیماری کووید 19» تدوین و منتشر کرد.
گزارش شانزدهم با عنوان «فقر و بیماری کووید 19» با تدوین چارچوبی برای ترسیم مکانیسم‌های بالقوۀ اثرگذاری شوک‌های ناشی از کرونا ویروس بر درآمد خانوار، علاوه بر آنکه می‌تواند به پشتیبانی سیاستگذاران در طراحی تور ایمنی با ضریب خطای کمتری بپردازد، اقدامات سیاستی دولت‌ها برای کاهش تأثیرات منفی بر گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر به ویژه کارگران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش در شش فصل تنظیم شده، که اهم موضوعات مورد بررسی در این فصول به شرح ذیل است. در فصل اول به توضیحی مختصر در خصوص برآورد تأثیر کرونا بر فقر می پردازد، در فصل دوم مکانیسم های اثرگذاری کوتاه مدت کویید 19 بر روی افراد و خانوار مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم، ویژگی هایی جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی که بر چگونگی این مکانیسم ها اثرگذار است به بحث گذاشته می شود. نحوه تأثیر این سازوکارهای اثرگذاری به طور ویژه بر فقرا در فصل چهارم و بر وضعیت اقتصادی اجتماعی کشورها در فصل پنجم مورد بررسی قرار می گیرد. و نهایتاً در فصل ششم به گزینه های سیاستی برای جبران تأثیرات ناگهانی و بستر‌سازی برای بهبود به موازات سازوکارهای اثرگذاری کرونا پرداخته می شود.

برچسب ها
 فقر،مکانیسم،کرونا 


چهار مکانیسم اثرگذاری کووید 19 بر رفاه مردم

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.