بحران کرونا و جهان کار


سازمان بین المللی کار در اولین گزارش رصد خود از بحران اقتصادی و کارگری ایجاد شده توسط همه گیری 19-COVID اعلام کرد بیکاری جهانی 25 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

ویرایش دوم این گزارش در تاریخ 7 آوریل 2020 منتشر شــد که در آن اطالعات و تحلیل دقیقتری از اثر کرونا بر فعالیت اقتصادی در بخشهای مختلف ارائه داده اســت که می تواند برای سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالین مدنی بسیار مفید باشد. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نهمین گزارش خود پیرامون بحران کرونا را به ترجمه و تدوین این گزارش اختصاص داده است.


برچسب ها
 کرونا،اقتصاد،کار 


بحران کرونا و جهان کار

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.