فرهنگ و دولت رفاه


این کتاب با مبنا قرار دادن فرهنگ و ارتباط متقابل آن با سیاست‌های رفاهی، بسترمند بودن سیاست‌های رفاهی را به ما گوشزد می‌کند و سیاست‌های فارغ از فرهنگ عمومی را محکوم به شکست می‌داند. کتاب، ارتباط بین نظر و عمل در حوزه سیاست اجتماعی است. از یک‌سو، با ارائه مباحث نظری نگاه خواننده را به حوزه‌های نظری جلب می‌کند و رویکردهای نظری مرتبط را به‌خوبی ارائه می‌کند

از سوی دیگر، با توجه به فرهنگ رفاه حاکم بر جوامع خاص، تأثیر سیاست‌های اجراشده را در عرصه عمل نشان می‌دهد. این اثر، با نگاهی تطبیقی و بین فرهنگی می‌تواند راهگشای علاقه‌مندان حوزه سیاست اجتماعی باشد. با تدوین بحث‌های تئوریکی و تطبیقی منسجم و ارائه تجربیات گوناگون از رژیم‌های رفاهی مختلف، دیدگاه‌های متنوعی از ارتباط بین فرهنگ و سیاست‌های رفاهی ارائه می‌دهد. این نگاه تطبیقی، پیچیدگی این حوزه روبه رشد را نشان می‌دهد و به سیاست‌گذاران اجتماعی هشدار می‌دهد که باید از ارائه سیاست‌های از بالا به پایین اجتناب کنند و تعامل متقابلی با گروه‌های هدف داشته باشند.


برچسب ها
  


فرهنگ و دولت رفاه

موءلف : وی‌ام فون اورشات؛ مترجم: ابوذر قاسمی نژاد
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.