هرم وارونه جمعیت


کتاب حاضر تحت عنوان «هرم وارونه جمعیت» تکامل تدریجی نظام‌های بازنشستگی در اروپا را به تصویر می‌کشد. کتاب به‌خوبی این موضوع را تشریح می‌کند که چگونه سیاست‌گذاران با توجه ‌به قاعده پهن هرم جمعیتی (با تعداد زیاد جوانان و تعداد کم سالمندان)، قادر بودند پوشش بیمه‌ای را گسترش دهند و سخاوتمندانه به افزایش مستمری بپردازند. در شرایطی که افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری به کاهش تعداد جمعیت در سن کار و افزایش جمعیت سالمند منجر شده است، هرم جمعیتی در بسیاری از کشورهای اروپایی به شکل یک ستون و یا حتی هرم وارونه درآمده است. این امر انجام اصلاحات مستمر و پایدار در نظام‌های بازنشستگی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

نویسندگان کتاب بر این باورند که حرکت به سمت نظام بازنشستگی پایدار نیاز به اصلاحاتی در بازار کار، بهبود مکانیسم پس‌انداز، و شاید استفاده از منابع عمومی تکمیلی دارد.

به تعبیر نویسندگان، اصلاحات سیاست بازنشستگی باید با سیاست‌های افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار همراه شود تا نیروی کار سالمند در بازار کار باقی بماند. این سیاست‌ها به تشویق کارفرمایان  برای ارائه آموزش‌های مادام‌العمر و آموزش‌های مخصوص نیروی کار سالمند به‌منظورِ افزایش سطح بهره‌وری آن‌ها می‌پردازد.

همچنین، دولت‌ها می‌توانند کارآمدی و کارایی نظام‌های درآمدی خود را مجدداً بررسی کنند تا از طریق آن‌ها نیازهای اجتماعی را تأمین نمایند.

نویسندگان بر این باورند که راه‌حل‌های متفاوتی برای اصلاحات در کشورهای مختلف وجود دارد؛ اما درهرصورت، این تحولات باید به‌طور گسترده موردبحث قرار گیرند و موردقبول عموم باشند.

کتاب در هفت فصل همراه با یک خلاصه اجرایی تنظیم شده است. فصل اول به معرفی مفهوم هرم وارونه جمعیت می‌پردازد. فصل 2 به ظهور و توسعه نظام‌های بازنشستگی و انتظارات اجتماع از این حوزه نگاهی می‌اندازد. فصل 3، اصلاحات نظام‌های بازنشستگی اجراشده در دو دههٔ اخیر و تأثیرشان بر تضمین پایداری مالی نظام و کاهش فقر را موردبحث و بررسی قرار می‌دهد. فصل 4 روش‌های ارتقاء پس‌اندازهای عمومی و خصوصی را به‌منظورِ تکمیل درآمد در دوران بازنشستگی درحالی‌که مدل تأمین مالی کنونی در چند دههٔ آتی تحت‌فشار قرار می‌گیرد مدنظر قرار می‌دهد. فصل 5 به فرصت‌های مالی جبران منابع حاصل از مالیات بر کار از محل سایر منابع مالی نگاهی می‌اندازد و فصل 6 امکان و فرصت‌های ممانعت از کاهش نیروی کار را موردتوجه قرار می‌دهد. فصل پایانی نیز درس‌های فراگرفته شده از دو دههٔ اعمال اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی را جمع‌بندی نموده و گزینه‌هایی را برای کشورها جهت مواجهه با فشارهای مالی و جمعیتی پیش رو پیشنهاد می‌دهد.


برچسب ها
 بازنشستگی-- مستمری 


هرم وارونه جمعیت

موءلف : آنیتا ام شوارز و امر اس. آریاس و همکاران، ترجمه مجید حسن‌زاده اصفهانی
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.