گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه گرایی: راهنمای سازمان جهانی کار برای بهبود حکمروایی


 گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی، دولت، کارگران و کارفرمایان را دورهم جمع می‌کند تا در مورد سیاست‌های عمومی، قانون و دیگر تصمیم‌گیری‌هایی مؤثر بر مشارکت‌کنندگان اجتماعی ، با هم به بحث و هم‌اندیشی بپردازند. مشورت سه‌جانبه می‌تواند تضمین‌کننده مشارکت بیشتر میان مشارکت‌کنندگان سه‌جانبه باشد و باعث ایجاد اجماع در مورد سیاست‌های ملی مربوطه شود.

این کتاب که در مورد گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی است، درواقع پاسخی است به تقاضاها و نیازها در راستای اهداف استراتژیک سازمان بین‌المللی کار در مورد گفتگوی اجتماعی. همچنین این کتاب ابزاری جهانی برای نهادینه کردن یا تقویت سازوکارها و نهادهای سه‌جانبه است.

سازمان بین‌المللی کار برای خدمت‌رسانی به سه جزء تشکیل‌دهنده‌اش، یعنی دولت، سازمان‌های کارفرمایی و سازمان‌های کارگری، به وجود آمده است. هدف این کتاب، ارائه کردن طیفی از انتخاب‌ها به این اجزا یا اعضای تشکیل‌دهنده آن است تا بتوانند سازوکاری جهت گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی ایجاد کنند یا اینکه سیستم‌های موجود را تقویت کنند.

این کتاب الزامات و شروط مربوط به استانداردهای بین‌المللی کار و همچنین درس‌ها و تجاربی را که توسط سازمان بین‌المللی کار طی سال‌های گذشته به‌دست‌آمده را مطرح می‌کند؛ درس‌ها و تجاربی که برای ارتقاء گفتگوی اجتماعی و ارائه توصیه‌های خط‌مشی گونه، ظرفیت‌سازی و هدایت عملی اجزا سه‌جانبه در همه نواحی جهان لازم است و به کار گرفته می‌شود.

فصل اول کتاب به گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی می‌پردازد و فرایندها و نهادها، شامل اختیارات و پیامدهای گفتگوی اجتماعی را موردبحث قرار می‌دهد. فصل دوم ماهیت و پیامدهای احتمالی و قراردادی گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی را بر اساس سه گزینه موردبحث قرار می‌دهد: فرایندهای مذاکره، مشاوره و یا مبادله اطلاعات. فصل سوم عوامل موردنیاز برای موفقیت گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی و همچنین عوامل تضعیف‌کننده آن را موردبحث قرار می‌دهد.

فصل چهارم مزایای احتمالی گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی، شامل مزایای مربوط به فرایند گفتگوی اجتماعی و نتایج آن را موردبررسی قرار می‌دهد. فصل پنجم مخالفت‌های احتمالی با فرایند گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی که ممکن است بروز کند را موردبررسی قرار می‌دهد و پاسخ‌های احتمالی را مطرح می‌کند. فصل ششم به روش‌شناسی این گفتگوها می‌پردازد و فصل هفتم سازمان‌ها و وزرای مسئول و نحوه انتخاب آن‌ها را موردبررسی قرار می‌دهد. فصل هشتم به تمهیدات قانونی این گفتگوها پرداخته و فصل نهم تعدادی از استانداردهای مهم بین‌المللی کار این حوزه را ارائه می‌کند. فصل دهم نیز نقش اداره بین‌المللی کار در پشتیبانی از گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه در سطح ملی را تشریح می‌کند.


برچسب ها
 سه جانبه گرایی-- سازمان بين‌المللي کار--    روابط کارگر و کارفرما 


گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه گرایی: راهنمای سازمان جهانی کار برای بهبود حکمروایی

موءلف : ترجمه: علی صباغی
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.