پژوهش و سیاستگذاری کارآمد: یافته های پژوهشی و توصیه های سیاستی خطاب به سیاستگذاران (1398-1400)


امروزه تنوع و پیچیدگی مسائل در حوزه های مختلف نیاز سیاستگذاران را به مشورت با جوامع علمی بیش از پیش کرده است. از طرفی جوامع علمی نیز دریافته اند که پژوهش های انجام شده وقتی به بهبود روند توسعه کشور کمک می کند که آنها را به زبانی ساده در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار دهند. علاوه بر این پرهیز از تکرار شکست های پیشین و آموختن از آموزه های ناشی از تجارب گذشته موجب شده است که یادگیری سیاستی به طور جدی در ادبیات سیاستگذاری مدرن مورد توجه قرار گیرد. در راستای ایفای چنین نقشی توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، یافته ها و خروجی های طرح های پژوهشی اجرا شده در قالب گزارش ها و نامه های سیاستی به مقامات عالی سیاستگذار در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ارسال می شود. کتاب حاضر مجموعه این نامه ها و گزارش های سیاستی موسسه به مدیران و مسئولان مرتبط طی تابستان 1398 تا تابستان 1400 است.


برچسب ها
 پژوهش-- سیاست گذاری کارآمد -- سیاست دولت-- تامین اجتماعی 


پژوهش و سیاستگذاری کارآمد: یافته های پژوهشی و توصیه های سیاستی خطاب به سیاستگذاران (1398-1400)

موءلف : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.