مستندسازی تجربه سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات درمانی


امروزه فراخوانی، تقویت و انتشار دانش سازمانی از طریق مستندسازی تجارت مدیران به عنوان یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش، مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران قرار گرفته است چرا که سازمان‌ها پی برده اند که استفاده موثر از این منابع دانشی به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های بشری، توانایی نوآوری، پاسخگویی به نیازمندی های مشتریان و بقا را فراهم می کند.
در حوزه سلامت در کشور طرح ها و برنامه های متعددی با هدف ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات درمانی همچون پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح بندی خدمات درمانی، طرح تحول سلامت، پیاده سازی و اجرای خطوط راهنمای بالینی و استانداردهای ارائه خدمت، تخصیص یارانه به بیماران خاص و صعب العلاج و ... از سال‌های گذشته تاکنون اجرا شده است. سازمان تامین اجتماعی نیز هم در سطح سازمانی و هم در سطح فراسازمانی در تعامل و همکاری با متولیان برنامه های کشوری نظام سلامت فعالیت هایی انجام داده است که در صورت مستندنمودن تجارب می توان از آزمون و خطای مجدد و همچنین انجام عملیات موازی و مازاد جلوگیری نمود. در همین راستا و با تاکید بر این موضوع که یکی از جنبه های مغفول اداره سازمان ها در حال حاضر توجه به اصل "حافظه سازمانی" و آموختن از تجربیات گذشته است، پژوهش حاضر در پی مستندسازی تجربه سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است که نهایتا در انتهای سال 1399 منجر به نتیجه شده است.


برچسب ها
 مستندسازی- خدمات درمانی- عدالت 


مستندسازی تجربه سازمان تامین اجتماعی در زمینه ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات درمانی

موءلف : مصطفی سالاری، فرنوش عزیزی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.