گزارش کارشناسی مطالعۀ امکان سنجی تأسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری اشتغال


اعتبار سازمان منوط به این است که منابع موجود در صندوق تأمین اجتماعی روندی باثبات و مطمئن را طی کنند. به بیان دیگر، لازم است که اندوخته‌های صندوق تأمین اجتماعی در سطحی مطمئن تثبیت شوند. منظور از تثبیت افزایش ورودی ها و/یا کاهش خروجی های صندوق است. آورده های سازمان تأمین اجتماعی در چند گروه کلی قابل تقسیم هستند که در میان آنها بیشترین سهم متعلق به حق بیمه های پرداختی  بیمه شدگان اصلی است(بیش از 80 درصد)

در نتیجه، عملکرد بهتر بازار کار می تواند (به شرط ثبات باقی شرایط) به معنای ثبات بیشتر آورده های سازمان تأمین اجتماعی باشد. افزایش مشاغل رسمی، افزایش بیمه شدگان اصلی و حق بیمه های دریافتی سازمان را به همراه دارد. در مقابل، افزایش اعضای تحت پوشش به معنای پذیرش تعهدات بیشتر در آینده و در زمان بازنشستگی است. نظر به بحران نقدینگی سازمان تأمینا جتماعی در سال های پیش رو، شاید منافع گسترش مشاغل رسمی از هزینه های تعهدات آتی فزونی گیرد.

گسترش اشتغال در وهلة اول از وظایف دولت  به شمار می رود. هرچند، به طور غیر مستقیم یا حتی تا حدی به طور مستقیم، منافع سازمان تأمین اجتماعی تحت تأثیر وضعیت بازار کار قرار می گیرد. شاید بتوان این ادعا را داشت که گسترش اشتغال با استفاده از منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ارتقاء تصویر اجتماعی سازمان، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری می تواند سودآوری نقدی نیز به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، ماهیت بیمه ای سـازمان اهمیت نقدشوندگی دارایی ها و سرمایه گذاری هایش را اهمیتی دوچنـدان می بخشــد. از این رو، حتـی با وجود تمامی منافع سرمایه گــذاری در حوزۀ اشتغــال، لازم است که این سرمایه گذاری ها به نحوی صورت پذیرند که اصل دارایی های سازمان تا حد امکان دست نخورده باقی بماند. صندوق نیکوکاری اشتغال ماهیتی این چنینی دارد. این صندوق با تضمین هزینه کرد بخش یا تمام دارایی های آوردۀ صاحبان سرمایه در محل مورد نظر آنها )در این مورد اشتغال(، می تواند برای سازمان امکان مشارکت در بهبود وضع اشتغال را بدون به خطر انداختن منابعش فراهم کند. سیاست گذاری فرایندی پیچیده و حساس است. کوچکترین اشتباهی در هریک از سه گام طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج، می تواند تبعات سنگینی برای گروه های هدف و حتی خود مجریان سیاست به همراه داشته باشد. در نتیجه، اولین و مهمترین گام در اجرای موفق سیاست ها، مطالعة همه جانبة ابعاد مهم سیــاست است. از این رو، مؤسسة عـالی پژوهش تأمین اجتماعی در گزارش پیش  رو بر آن است که در یک مطالعــة امکان سنجی، مزایا و معایب راه اندازی یک صندوق نیکوکاری اشتغال را به تصویر کشیده و سازمان را در اتخاذ تصمیم بهینه یاری رساند.


برچسب ها
 گزارش کارشناسی مطالعۀ امکان سنجی    مطالعۀ امکان سنجی   اشتغال   موسسه عالی پژوهش    سازمان تامین اجتماعی   وزارت کار 


گزارش کارشناسی مطالعۀ امکان سنجی تأسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری اشتغال

موءلف : عارف علی قلی پور
سال تولید : 1395
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.