ارزیابی خدمات تأمین اجتماعی: غرامت دستمزد ایام بیماری


تأمیــن اجتماعی به عنــوان یکــی از دســتاوردهای تجربی بشــر به منظــور حمایــت افــراد یــک جامعــه در مقابــل خطــرات و پیشــامدهای اجتماعــی نظیــر بیــکاری، فوت، ازکارافتادگــی، بازنشســتگی و غیــره بــه وجــود آمــده اســت. بــه عبــارت کلی تــر تأمیــن اجتماعــی، تأمیــن منافــع افــراد در مقابــل پیشــامدها و مخاطراتی اســت که  موجــب تنــزل ســطح زندگــی آن هــا می گــردد. ًاحیانــا همچنیــن بایــد گفــت تأمیــن اجتماعــی از ابزار اساســی در تأمیــن حقــوق انســانی، حاکمیــت ملــی و برقــراری امنیــت، عدالــت و ثبــات اجتماعی اســت و توســعه پایدار اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی، رابطــه مســتقیمی با کم و کیــف نظــام و خدمــات تأمیــن اجتماعــی دارد.

سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز کـه متولـی اصلـی بیمـه  و خدمـات اجتماعی اسـت، منابع زیادی (مالی، انسـانی و ...) را در این راه صرف می کنـد، بنابرایـن ضروری اسـت کـه برنامه هـا، طرح هـا و خدمات خویش را مورد ارزیابی و سـنجش قـرار دهد تا از میزان تأثیرگذاری ایـن برنامه هـا در تحقق اهـداف سـازمانی و انتظارات ذینفعـان آگاه شـود. یکـی از خدمـات سـازمان تأمیـن اجتماعی، غرامت دسـتمزد ایـام بیماری اسـت. در حقیقت یکـی از اهداف بنیادین، خط مشـی ها، سیاسـت ها و برنامه هـای تأمین اجتماعـی در هر جامعه باید حمایت از افـرادی باشـد کـه بـه علـل مختلـف ازجملـه بیمـاری نیازمنـد کمک های مادی و معنوی هسـتند. در همین راسـتا اعمال تمهیدات لازم جهـت حمایـت از افراد در صورت بروز بیمـاری ضرورت دارد. به طورکلـی به نظر می رسـد هر برنامـه ای که بـرای بهبود وضعیت رفاهـی افـراد جامعـه تدوین می شـود، پیوسـته باید مورد ارزشـیابی دقیـق قرار گیـرد، بازخوردهای ناشـی از اجرای آن به دقت بررسـی گـردد و بـا توجـه بـه آثـاری کـه بـر زندگـی ذینفعـان دارد مورد اصـلاح، تعدیـل و تغییر قـرار گیرد. در ایـن راسـتا ارزیابی خدمات سـازمان تأمیـن اجتماعـی در دسـتور کار مؤسسـه عالـی پژوهـش تأمیـن اجتماعی قرار گرفته اسـت.

گـزارش حاضـر نیز سـعی دارد تا علاوه بر ارزیابی غرامت دسـتمزد ایـام بیمـاری در ایـران، خدمات کشـورهای پیشـگام در ایـن حوزه را نیـز بررسـی نمایـد. امیـد اسـت ایـن اثـر موردقبـول و اسـتفاده سیاسـت گذاران قـرار گیـرد و بتوانـد در تحقـق نظام جامـع، فراگیر و کارآمـد رفـاه و تأمیـن اجتماعـی یاری رسـاند. دریافـت نظرات و پیشـنهادات شـما برای تولیـد گزارش های آتی مزیـد امتنان خواهد بود.

شـایان ذکر اسـت کـه دیدگاه هـای ارائه شـده در این گـزارش لزوما بیانگـر نظـرات مؤسسـه عالـی پژوهش تأمیـن اجتماعی نیسـت و مؤسسـه در خصوص آثار ناشـی از کاربسـت پیشـنهادات و مطالب درج شـده در آن هیچ گونـه مسـئولیتی ندارد.


برچسب ها
 ارزیابی خدمات تأمین اجتماعی   غرامت دستمزد ایام بیماری   سازمان تأمین اجتماعی   تأمیــن اجتماعی   غرامت دسـتمزد   مؤسسـه عالـی پژوهش تأمیـن اجتماعی 


ارزیابی خدمات تأمین اجتماعی: غرامت دستمزد ایام بیماری

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.