گزارش کارشناسی ادبیـات ارزیابی اکچـوئریال بیمۀ درمان اجتماعی


 

نظارت لازمۀ رصد عملکرد یک نهاد و بررسی پیشرفت یا عقب رفت آن است. این کار در نهادهای مالی به وسیلۀ ارزیابی اکچوئریال انجام می شود. به طور ویژه، ارزیابی های اکچوئریال نقش بسیار مهمی در تحلیل و بازبینی وضعیت مالی طـرح های بیمۀ اجتماعی و پیشنهـاد سیاسـت های مناسب برای تضمین پایداری آنها ایفا می کنند. بهره گیری از این مهارت برای ارتقـای مدیریت علمـی صنـدوق ها همواره موردتأکید نهادهای بین المللی، همچون سازمان  بین المللی کار(ILO) و هیئت استانـداردهای اکچوئریال (ASB)، بوده است.

بررسـی تجـارب صندوق هـای بیمه گـر اجتماعی در کشـور نشـان  می دهـد کـه، بـا وجـود برخـی پیشـرفت ها در ارزیابـی اکچوئریال  بخـش بیمه ای، هنوز چنیـن ارزیابی هایی در بخـش درمان اجتماعی  ِنـادر هسـتند. گرچـه بـرای تکامـل در حـوزۀ ارزیابـی اکچوئریـال تعهـدات بلندمـدت بیمه ای در کشـور هنوز راهـی طولانی در پیش اسـت، در بخش درمان برداشـتن گام های اولیه در این راسـتا نیز با چالش هـای جـدی مواجه اسـت.

یکی از اولین بایسـته های انجـام ارزیابی اسـتاندارد اکچوئریال وجود پایـگاه دادۀ جامـع اسـت تـا بـه میانجـی آن اطلاعـات و داده هـای  موردنیـاز گـردآوری شـوند. بنابرایـن، بـرای توسـعۀ دانش ِمعتبـراکچوئریـال در زمینـۀ بیمـۀ درمـان اجتماعـی، قبل از هر چیـز، نیاز اسـت تـا پایگاه دادۀ مناسـبی مشـتمل بـر داده هـای موردنیـاز تهیه شـود. به این منظور، شـناخت ادبیات ارزیابی اکچوئریـال بیمۀ درمان اجتماعـی و مدل هـا و اسـتانداردهای این حوزه می تواند شـمای کلی داده هـا و مفروضـات موردنیـاز را ترسـیم کنـد.

با ایـن ملاحظه بود کـه مؤسسـۀ عالـی پژوهش تأمیـن اجتماعـی تهیۀ گـزارش حاضر، تحـت عنوان « ادبیـات ارزیابی اکچوئریال بیمۀ درمـان اجتماعی» را در دسـتور کار قـرار داد. در این گزارش، ضمن ارائۀ مبانی نظری و پیشینۀ مطالعاتی موضوع، تلاش شـده اسـت تا انواع ریسـک های بیمۀ درمان اجتماعی تبیین شـوند. همچنین، تشـریح اصـول فنی مـدل اکچوئریال بیمـۀ درمان اجتماعـی و توضیـح مـدل سـازمان بین المللـی کار در این خصوص از دیگـر ابعـاد کاربـردی این گزارش اسـت کـه می توانـد در ایجاد شـناخت اولیـه بـرای علاقه منـدان بـه طراحی و بسـط ایـن مدل ها مفیـد باشـد. علاوه برایـن، گـزارش حاضر بـا معرفی اسـتانداردهای مرتبـط با موضـوع و چهارچوب گزارش نویسـی ارزیابـی اکچوئریال می توانـد به تدویـن گزارش های اسـتاندارد اکچوئریـال بیمۀ درمان اجتماعی، که تاکنون در کشـور نادر بوده اسـت، کمک شـایانی کند.

 امید است این گزارش در تجهیز کارشناسان و اکچوئری ها به دانش اولیۀ ارزیابی اکچوئریال بیمۀ درمان اجتماعی مثمر ثمر باشد.


برچسب ها
 ارزیابی    اکچـوئریال    اکچـوئریال بیمۀ     ارزیابی اکچـوئریال بیمۀ درمان اجتماعی   هیئت استانـداردهای اکچوئریال   سازمان بین المللی کار   ادبیـات ارزیابی اکچوئریال بیمۀ درمـان اجتماعی   تعهـدات بلندمـدت بیمه ای 


گزارش کارشناسی ادبیـات ارزیابی اکچـوئریال بیمۀ درمان اجتماعی

موءلف : سید جواد طباطبایی منش
سال تولید : 1398
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.