کدگذاری اقلام و مشاغل و فعالیت های بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی براساس استاندارد ISCO و ISIC


کدگـذاری خدمـات و فعالیت هـا، فراینـد شناسـایی، طبقه بنـدی و تعییـن کد برای کلیه فعالیت ها بـوده و بکارگیری ایـن نظام می تواند دسترسـی به کلیه خدمات و فعالیت های اقتصادی اجتماعی را فراهم حـوزه کاربـردی سیسـتم های طبقه بنـدی و کدگذاری ًنمایـد. معمولا در دو سـطح بین المللـی و ملـی دسـته بندی می شـود.. در حوزه بین المللی سیستم های ISIC, ISCO, CPCT,SPCT,UNSPCS  به عنوان نظام‌های طبقه‌بندی مورداقبال جامعه بین‌المللی قرار گرفته و کشورهای مختلف از این سیستم‌ها برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و کالایی خود استفاده نموده‌اند.

ضـرورت ایجاد چنین نظامی برای سـازمان تامین اجتماعی که با فعالیت های متنوع و مختلفی روبرو می باشـد معاونت محترم اقتصادی و برنامه ریزی سـازمان را بر آن داشـت تا از ظرفیت مؤسسـه عالی پژوهش برای مطالعه، بررسـی و استقرار سیستم کدگذاری اسـتفاده نماید. مؤسسـه با بهره گیری از کارشناسـان زبـده در یک فرایند همـکاری مشـترک با سـازمان به این موضـوع پرداخـت. آنچه که پیـش رو دارید نتیجه این کار مشـترک اسـت. 

 


برچسب ها
 استاندارد ISCO    استانداردISIC   سازمان تأمین اجتماعی    موسسه عالی پژوهش    گزارش کارشناسی بانک اطلاعاتی 


کدگذاری اقلام و مشاغل و فعالیت های بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی براساس استاندارد  ISCO و ISIC

موءلف : کمال نژادی
سال تولید : 1397
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.