مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از کار در جهان


سازمان تأمین اجتماعی نیز که متولی اصلی بیمه  و خدمات اجتماعی است، منابع زیادی (مالی، انسانی و ...) را در این راه صرف می کند، بنابراین ضروری است که برنامه ها، طرح ها و خدمات خویش را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد تا از میزان تأثیرگذاری این برنامه ها در تحقق اهداف سازمانی و انتظارات ذی نفعان آگاه شود. یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی، بیمه ازکارافتادگی است. در حقیقت یکی از اهداف بنیادین، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی در هر جامعه باید حمایت از افرادی باشد که به علل مختلف ازجمله حوادث و یا بیماری نیازمند کمک های مادی و معنوی هستند. در همین راستا اعمال تمهیدات لازم جهت حمایت از افراد در صورت بروز حوادث و بیماری ضرورت دارد. به طورکلی به نظر می رسد هر برنامه ای که برای بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه تدوین می شود، پیوسته باید مورد ارزشیابی دقیق قرار گیرد، بازخوردهای ناشی از اجرای آن به دقت بررسی گردد و با توجه به آثاری که بر زندگی ذی نفعان دارد مورد اصلاح، تعدیل و تغییر قرار گیرد. در این راستا ارزیابی خدمات سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

گزارش حاضر نیز سعی دارد تا علاوه بر ارزیابی بیمه ازکارافتادگی در ایران، خدمات کشورهای پیشگام در حوزه بیمه ازکارافتادگی ناشی از کار در جهان را نیز بررسی نماید. امید است این اثر موردقبول و استفاده سیاست گذاران قرار گیرد و بتواند در تحقق نظام جامع، فراگیر و کارآمد رفاه و تأمین اجتماعی یاری رساند. دریافت نظرات و پیشنهادات شما برای تولید گزارش های آتی مزید امتنان خواهد بود. بیانگر ً شایان ذکر است که دیدگاه های ارائه شده در این گزارش لزوما نظرات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیست و مؤسسه در خصوص آثار ناشی از کاربست پیشنهادات و مطالب درج شده در آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.


برچسب ها
 بیمه    بیمۀ ازکارافتادگی    مطالعه تطبیقی   خدمات اجتماعی    سازمان تأمین اجتماعی  


مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از کار در جهان

موءلف : حمیدرضا هندی
سال تولید : 1398
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.