بدنامی (اَنگ) اجتماعی مرتبط با کووید-19


با همه گیری عالمگیر ویروس کرونا و گســترش روزافزون ترس و نگرانی مردم، موضوع بدنامی اجتماعی در ارتباط با فرد، افراد و یــا مکان هایی که با کروناویروس ارتباط دارند به یک دغدغه مهم اجتماعی تبدیل شده است. در راســتای این اهمیت، راهنماي مشترك یونیسف و سازمان  ،٢٠٢٠ فوریه ٢٤ جهاني بهداشت براي اجتناب از بدنامي اجتماعي ناشی از کرونا تهیه شد که در توسط مرکز برنامه های ارتباطات دانشگاه جانز هاپکینز منتتشر گردید. مخاطب این راهنما دولت، ) است.

مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در هفتمین گزارش خود از سری گزارش های سیاستی در خصوص بحران کرونا به این موضوع پرداخته است.


برچسب ها
 بدنامی، اَنگ اجتماعی، کرونا 


بدنامی (اَنگ) اجتماعی مرتبط با کووید-19

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.