رویکردهای استراتژیک بهبود وضعیت تأمین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه: گزارش روندها و تحولات- 2015


گزارش روندها و تحولات، مربوط به سومین نشست انجمن منطقه‌ای تأمین اجتماعی حوزه آسیا و اقیانوسیه است که توسط انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی سازمان‌دهی و به میزبانی مقامات دولتی بیمه اجتماعی در شهر مسقط کشور عمان از 2 تا 4 نوامبر 2015 برگزار شده است. در این گزارش تلاش می‌شود تا درک بهتری از چالش‌های کلیدی پیش روی سازمان‌های عضو انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی در مناطق مختلف جهان به‌دست آید.
این گزارش سه موضوع اصلی را شناسایی می‌کند: تداوم گسترش دامنه افراد تحت‌پوشش تأمین اجتماعی، پذیرش پیشرفت‌های اجرایی در برنامه‌ها و نظام‌های تأمین اجتماعی، و ارزش‌افزوده فزاینده مداخلات تأمین اجتماعی در دستورکار توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی.
این گزارش، هدفی دوگانه دارد: نخست، تفسیر و ترکیب روندها و تحولات منتخب اخیر در منطقه و دوم، ارائه سند زمینه‌ای کلیدی برای نشست روندها و تحولات انجمن منطقه‌ای تأمین اجتماعی حوزه آسیا و اقیانوسیه.
این گزارش، ناظر بر پیشرفت‌ها و چالش‌های طراحی، تأمین مالی، و ارائه مناسب تأمین اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه است. منطقه‌ای که  بیش از نیمی از جمعیت جهان را با تفاوت‌های بسیار جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی در خود جای داده است. بااین‌حال، تعدادی از موضوعات بررسی‌شده در این گزارش در اکثر کشورهای منطقه، مشترک هستند. ماحصل این تجربیات و چالش‌ها علاوه بر اینکه به دیگر کشورهای منطقه  مربوط هستند، نمونه‌های مفیدی از رویکردهای نوآورانه منطبق با سازمان‌های اجرایی تأمین اجتماعی را معرفی می‌کنند تا پاسخگوی چالش‌های متفاوتی باشند که احتمالاً سازمان‌های اجرایی روبه رشد در دهه‌های آتی با آن مواجه خواهند شد.
این گزارش دربردارنده سه موضوع است -گستردگی دامنه پوشش، برتری در سازمان اجرایی، و اثرات اجتماعی و اقتصادی تأمین اجتماعی– که ضرورتاً با یکدیگر مرتبط و وابسته به هم هستند. برتری در سازمان اجرایی پیش‌نیاز موفقیت در تلاش برای گسترش دامنه پوشش است. تداوم و پایداری حمایت مالی از این گستردگی نیازمند حمایت سیاسی است و از طرف دیگر، حمایت سیاسی با اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی شفاف، سنجش‌پذیری و عملی بودن برنامه‌های تأمین اجتماعی مرتبط است. به‌علاوه، در آسیا و اقیانوسیه، محیط بیرونی مسلماً از سایر مناطق جهان سریع‌تر تغییر می‌کند. اگرچه رشد اقتصادی افزایش یافته است، ولی باوجود شواهدی نظیر سالخوردگی جمعیت، افزایش نابرابری، بی‌ثباتی جغرافیای سیاسی، جریان‌های مهاجرتی بزرگ، سطوح بالا و سرسختی برای اشتغال در اقتصاد غیررسمی و اثرات چندگانه و متنوع بحران‌های طبیعی و تغییرات اقلیمی، توجه به این امر که نظام‌های تأمین اجتماعی منطقه چگونه می‌توانند با چنین چالش‌هایی به شیوه‌ای مثبت مواجه شوند، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
نتابج:
گسترش مستمر دامنه ‌پوشش تأمین اجتماعی در حوزه آسیا و اقیانوسیه
باوجود تفاوت‌های عمده در پوشش بین زیرمناطق متفاوت، و درون زیرمناطق و کشورها، دستاوردهای ملی اخیر در گسترش دامنه ‌پوشش تأمین اجتماعی (به‌طور خاص، در راستای ایجاد پوشش همگانی سلامت) در آسیا و اقیانوسیه قابل‌توجه هستند. مداخلات فعالانه افزایش‌یافته از سوی دولت، رشد اقتصادی نسبتاً قوی درکل، و افزایش هزینه‌های اعلام شده حمایت اجتماعی در چند سال اخیر، ازجمله عوامل کلیدی چنین توسعه‌های مثبتی هستند.
در این برهه که روند سالخوردگی جمعیت در منطقه مشهودتر است و با افزایش تعداد کارگران مهاجر داخلی و بین‌المللی، دولت‌ها باید بهترین استفاده را از فرصت‌ عملکرد اقتصادی نسبتاً قوی منطقه و  جمعیت فراوان در سن اشتغال که به‌اصطلاح «پنجره جمعیتی» نامیده می‌شوند، داشته باشند. در حال حاضر منابع تأمین مالی در دسترس باید برای تحکیم بیشتر و گسترش طرح‌های موجود استفاده شود و برنامه‌های تأمین اجتماعی جدید موردنیاز را ایجاد کنند (مانند طرح‌های تضمین درآمد حداقلی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، بیکاری، حوادث کار و بیمه مراقبت طولانی‌مدت و همچنین برنامه‌های مزایای خانواده). همچنین، چنین اهدافی نیازمند هماهنگی بیشتر در دو سطح ملی و بین‌المللی است. این همکاری‌ها باید با مشارکت کامل سازمان‌های تأمین اجتماعی صورت گیرد که نقش حیاتی در طراحی و اجرای اقدامات اداری نوآورانه برای حمایت از اهداف گسترش دامنه ‌پوشش دارند.
تجربه مثبت منطقه نشان داده است که گسترش مؤثر پوشش نه‌تنها در اقتصادهای پیشرفته‌تر قابل حصول است، بلکه در کشورهای با درآمد کم و متوسط نیز مانند بنگلادش، چین و تایلند قابل‌دستیابی است. نتیجه آن، افزایش تعداد کشورهایی است که تأمین اجتماعی از جایگاه بالایی در دستورکار سیاست‌هایشان برخوردار است و به‌صورت باثباتی به سمت برنامه‌های تأمین اجتماعی جامع‌تر و یکپارچه‌تر در حرکت هستند و پوشش همگانی سلامت، اولویت مشترکی برای آن‌ها است.
 
برتری در سازمان اجرایی: شرط کلیدی برای تأمین اجتماعی جوامع در آسیا و اقیانوسیه
توسعه راهکارهای اجرایی برای افزایش دامنۀ پوشش بیمه‌ای گروه‌هایی که به‌سختی تحت پوشش قرار می‌گیرند، از طریق به اشتراک گذاشتن دانش و برنامه‌های نوآورانه اتخاذشده در کشورهای مختلف می‌تواند راهنمایی باشد برای سایر کشورهای عضو انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی در راستای گسترش دامنه پوشش جمعیتی.
منطقه آسیا و اقیانوسیه نقشی راهبردی در اتخاذ روش‌ها و عمل‌های اجرایی نوآورانه بازی می‌کند. امری که تعهد قوی بین سازمان‌های تأمین اجتماعی برای پیشرفت سازمان اجرایی و حرکت به‌سوی «برتری»، و حمایت از توسعه پایدار و جامع نظام‌های حمایت اجتماعی را منعکس می‌سازد. بدون شک، یک عامل  عمده موفقیت در سیاست‌های اجرا شده در این منطقه در سال‌های گذشته، تلاش سازمان‌های اجرایی تأمین اجتماعی برای بهبود تأثیرگذاری و کارآمدی مدیریت منابع است.
تعهد سازمان‌های تأمین اجتماعی منطقه به فعالیت در جهت برتری در سازمان اجرایی، پاسخی است به نیاز به نوآوری و توسعه شیوه‌هایی که مناسب چالش‌های متنوع و خاصی است که نظام‌های تأمین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه با آن مواجه‌اند. با گسترش حمایت از ابزارهای عملی فراهم‌شده توسط مرکز انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی برای برتری، مانند راهنمای ایسا برای سازمان‌های تأمین اجتماعی، انتظار می‌رود کارآمدی و تأثیرگذاری مدیریت منابع و ظرفیت‌های عمومی سازمان‌های اجرایی تأمین اجتماعی بیش از این بهبود یابند. 
افزایش تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی نظام‌های تأمین اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه
مفهوم پویای استراتژیک تأمین اجتماعی انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی، چشم‌انداز بهبود دامنه ‌پوشش تأمین اجتماعی را محقق می‌سازد و عملکرد اجرایی  را با هدف مشارکت در جوامع با اقتصاد تولیدی و اجتماعی فراگیر ارتقا می‌دهد. بنابر تجربه بین‌المللی، بهبود رخ داده در طراحی و ارائه نظام‌های تأمین اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه به خروجی‌های مثبت اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر تبدیل شده‌اند.
برای پیش‌بردن این دستور کار، نمونه‌ خوبی برای سازمان‌های تأمین اجتماعی وجود دارد تا در تطابق با اختیاراتشان، از اقدامات سیاست‌گذاری تأمین اجتماعی جهت افزایش خروجی‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت کنند. راهنماهای انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی برای سازمان‌های تأمین اجتماعی ابزارهای عملی در این زمینه‌اند که اعتماد و اطمینان به نظام‌های اجتماعی را ارتقا می‌دهند.
برای نتیجه‌گیری از این فصل باید گفت برای دستیابی نظام‌های تأمین اجتماعی به خروجی‌های مثبت اقتصادی و اجتماعی در منطقه، اهداف سیاست‌های سلامت و تأمین اجتماعی نمی‌توانند در انزوا پیگیری شوند: آن‌ها باید در کنار طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های سیاسی منسجم (اقتصاد کلان، بازار کار، سیاست اجتماعی و آموزش و غیره) ارتقا پیدا کنند. یک رویکرد سیاسی یکپارچه و منسجم بهترین ضمانت برای موفقیت است؛ زمانی که اراده سیاسی پایدار، رهبری چیره‌دست و مداخله در زمان مناسب و پیاده‌سازی برنامه از طریق سازمان‌های اجرایی مؤثر و کارآمد با این رویکرد هدایت می‌شوند

برچسب ها
 وضعیت،تحولات،منطقه 


رویکردهای استراتژیک بهبود وضعیت تأمین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه: گزارش روندها و تحولات- 2015

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.