عادلانه کردن سهم نیروی کار: عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی


عدالـت بیـش از آنکـه یـک واژه باشـد یـک پارادایـم اسـت؛ پارادایمـی کـه بسـته به زاویه دیـد و هدف از کاربسـت، تعاریف متفاوتـی دارد. به‌عنوان‌مثال، عدالـت از دیـد جامعه‌شناسـی بـه معنـای برخورد بر اسـاس اسـتحقاق و شایسـتگی‌ها بـا آحاد جامعه تعریف می‌شود. در رشـته مدیریت، عدالـت به این معنی اسـت کـه تمامـی اعضای یـک سـازمان فرصـت مسـاوی برای شـکوفایی اسـتعدادهای خود داشـته و با سـقف شیشـه‌ای روبرو نشـوند. عدالـت در حقوق یعنـی فارغ از جنس، نـژاد یا قومیت در مقابـل قانون همه یکسـان هسـتند. عدالـت در اقتصـاد به معنای توزیـع برابـر فرصت‌هـای دسـتیابی به درآمد متناسـب بـا نیاز و توانمنـدی افـراد اسـت. همان‌طور که مشـاهده می‌شود بسـته به اینکـه چه کسـی و با چـه هدفـی واژه را به کار می‌بندد، عدالت معانـی متفاوتی بـه خـود می‌گیرد.  
نظـر به چندوجهی بـودن این پارادایم، عدالت از اهمیت بسـیار بالایی برخوردار بوده و پژوهشـگران و سیاسـتمداران توجه ویـژه‌ای به این مسـئله داشـته‌اند. از یک‌سو مقالات علمی – پژوهشـی بسـیاری با محوریت عدالت در رشـته‌های مختلفی منتشر شده اسـت و از سوی دیگـر، سیاسـتمداران در سخنرانی‌های خـود به‌کرات اشاره‌کرده و دسـتیابی بـه آن را به‌عنوان یکی از اهـداف خود اعلام کرده‌انـد. بـا توجـه به اینکه در دسـتیابی بـه اهداف اقتصـاد مقاومتی 
رعایـت اصل عدالـت از اهمیت انکارناپذیری برخوردار اسـت، کمیته مقاوم‌سازی اقتصاد، برای دسـتیابی به این مهـم »عدالت بنیان کردن اقتصـاد و توسـعه عدالت اجتماعـی« را در میـان 11 برنامه ملی خود قرار داده اسـت. برای برنامه ملی مذکور چهار محور اصلی تعریف شده است
توانمندسازی فقرا و محرومین؛
عدالت بین منطقه‌ای و عدالت سرزمینی؛
عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انفال؛
سهم‌بری عادلانه از عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی.
برنامـه فـوق در ابتدای امر به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی محول گردیـد و وزارتخانه نیز باهدف تسـریع امور، هریـک از محورها را به یکی از ارگان‌های وابسته محول نمود که درنتیجه آن، محور چهارم به مؤسسـه عالی پژوهش تأمین اجتماعی محول گردید. این مؤسسـه نیز به دنبال دسـتیابی به راهبردهای سـازنده و کاربردی استفاده، موضوع را در چهار محور به پژوهشـگران برجسـته این حوزه واگذار نمود:
نهادهای مؤثر بر سهم‌بری عوامل تولید؛
ادلانه کردن سهم عوامل تولید در ایران؛
برآورد سهم عوامل تولید با استفاده از الگوی داده – ستانده؛
برآورد سهم عوامل تولید کار و سرمایه از درآمد ملی.
درنهایت پـس از شـش ماه پژوهش فشـرده و تدوین بیـش از 2000 صفحـه گزارش پژوهشـی، نتایج تحقیـق در گـزارش حاضر تلخیص و مباحـث کلیـدی آن تحت عنـوان »عادلانه کردن سـهم نیـروی کار« تدویـن گردید.

برچسب ها
 عدالت،توسعه،نیروی کار 


عادلانه کردن سهم نیروی کار: عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.