بحران کرونا و مداخلات غیردارویی


با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت یافتن موضوع قرنطینه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به هدف کمک به تصمیم‌گیری درست و بهنگام، گزارشی با عنوان «بحران کرونا و مداخلات غیردارویی (از قرنطینه تا ایزوله کردن)» منتشر کرده است.

در تداوم انتشــار گزارش­ های سیاســتی در خصوص بحران کرونا، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی گزارشی را با عنوان «بحران کرونا و مداخالت غیردارویی (از قرنطینه تا ایزوله کردن)» تدوین کرده است. در این گزارش مطالعات متعدد بین­ المللی در خصوص مداخالت غیردارویی به ویژه قرنطینه، بررسی و از نتایج آنها استفاده شده است. همچنین تجربه اخیر برخی کشورها در مواجهه با Covid19 بررسی و مورد استفاده قرارگرفته است. 


برچسب ها
 کرونا،دارو،مداخله 


بحران کرونا و مداخلات غیردارویی

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.