مسیرهایی به‌سوی پایداری: (اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)


تأمیـن اجتماعـی به‌عنوان حقی اساسـی بـرای آحـاد مردم یـک جامعـه اسـت کـه بی‌توجهی بـه آن موجـب از بیـن رفتـن حقـوق شهروندی افـراد یک جامعـه می‌شود.
اصل 29 قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران نیز این مسئله را مطـرح می‌نماید و از آن به‌عنوان حقـی بـرای مـردم و تکلیفـی بـرای دولت یاد می‌کند. طبق اصل مذکور برخورداری از تأمین اجتمــاعی ازنظر بازنشستگی، بیـکاری، پیـری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگـی، حوادث و سـوانح، نیـاز بـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی و مراقبت‌های پزشـکی حقی اسـت همگانـی. دولـت مکلف اسـت طبـق قوانین از محـل درآمدهـای عمومـی حاصـل از مشـارکت مـردم، خدمـات و حمایت‌های مالـی فـوق را بـرای کشـور تأمیـن کنـد. در ایـن راسـتا یکـی از مهم‌ترین ارکان نظام تأمیـن اجتماعی نیـز برقراری مستمری‌های بازنشسـتگی اسـت.
ـآ توجـه به رونـد سـالمندی جمعیت در همـه کشـورهای جهان و به‌تبع آن افزایـش هزینه‌های صندوق‌های بازنشسـتگی بـه نظر می‌رسد کـه تقریباً تمـام کشـورهای جهـان در فراینـد اصلاح سیستم‌های بازنشسـتگی وارد شده‌اند امـا انگیـزه اصلاحات و روش‌های خـاص انجـام آن از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفاوت اسـت. درواقع بـا افزایش تعداد مستمری‌بگیران مخارج سیسـتم افزایـش می‌یابد و همزمان درآمدها و تعداد افرادی که به سیسـتم حق بیمـه می‌پردازند کاهش می‌یابد. این فراینـد جمعیتی محصول مشـترک دو پدیـده متفاوت اما کاملاً مرتبط کاهش نـرخ زادوولد و افزایـش امیـد به زندگی اسـت. مطالعـات اولیه در کشـور از ابعاد چالش‌ها و مخاطـرات بسـیار جـدی حکایـت می‌کند کـه نظـام بازنشسـتگی ایران را تهدیـد می‌نماید. پیامدهای ایـن مخاطرات درصورتی‌که اهتمـام جدی بـرای مقابله با آن‌ها از هم‌اکنون به کار گرفتـه نشـود به ریسک‌های مهـم اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی منجـر خواهـد شـد. در حال حاضر عـدم تـوازن آشـکاری در روند منابـع و مصـارف صندوق‌های بازنشسـتگی کشـور دیده می‌شود. عدم تناسـب شاخص‌های اساسـی این سیستم‌ها نسـبت به سطوح اسـتاندارد نشـان از عمق مشـکلات صندوق‌های بازنشسـتگی دارد. بنابرایـن نیـاز بـه اصلاحات اساسـی صندوق‌های بازنشسـتگی در کشـور ضـروری می‌نماید.
گزارش حاضر تجربیات و راهبردهای اصلاحات و نتایج و پیامدها و دستاوردهای آنها را در سه کشور یونان، نیکاراگوئه و برزیل ارائه می کند و در فصل چهارم نیز پیشنهادهایی برای عملی سازی اصلاحات بازنشستگی پیشنهاد می کند.

برچسب ها
 پایداری،اصلاحات،بازنشستگی 


مسیرهایی به‌سوی پایداری: (اصلاحات بازنشستگی در کشورهای یونان، نیکاراگوئه و برزیل)

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.