مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها: روش‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها


در ایـن مطالعـه، به مرور مطالعات پیشـین در خصـوص میزان مصـرف، هزینه‌ها و نحـوة مدیریـت انرژی در بیمارستان‌ها، در داخل و خارج کشـور، پرداخته شـده و با توجه بـه تجـارب جهانی موفـق در این زمینه، چارچوبی برای اسـتقرار سیسـتم مدیریـت انـرژی در بیمارستان‌ها ارائـه شـده اسـت. همچنیـن، مطالعه حاضـر نشـان می‌دهد کـه بیمارستان‌ها، در ایـران، فاصله زیادی بـا مدیریت انـرژی و برنامه‌های آن و اسـتقرار سیسـتم مدیریـت انـرژی، در درون، خـود دارنـد.
شاخص‌‌‌‌های مختلفی جهت اندازه‌‌گیری بهره‌‌وری انرژی در بیمارستان‌ها وجود دارد که در ایران کمتر شناخته شده و ارزیابی شده است. ازجمله این شاخص‌ها می‌توان به میزان مصرف انرژی (کیلووات) به ازای هر بیمار- روز، به ازای هر تخت بیمارستانی، به ازای هر مترمربع مساحت مفید بیمارستانی و یا هزینه مصرف انرژی به ازای موارد فوق‌الذکر اشاره داشت (گودرزی و همکاران، 1393). ازاین‌رو شناخت و معرفی این شاخص‌ها و مقایسه آن با بیمارستان‌های منتخب در جهان که برنامه‌‌‌‌های مدیریت انرژی در آن‌ها اجرا شده است، می‌‌تواند مورداستفاده نهاد‌‌های تصمیم‌‌گیری کشور در حوزه سلامت ازجمله وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی واقع شود.
هدف از این مطالعه شناسایی روش‌‌‌‌های مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها و معرفی دستورالعمل‌ها و استاندارد‌‌های (ایزوهای) مربوطه به‌منظور کاهش مصرف انرژی (از طریق افزایش بهره‌‌وری انرژی و کاهش تلفات) به‌عنوان پیش‌‌درآمدی برای اجرای طرح‌‌‌‌های ممیزی و مدیریت انرژی در بیمارستان‌های کشور است. ازجمله اهداف جانبی که در این مطالعه دنبال شده است، می‌‌توان به مواردی از قبیل معرفی ایزو‌‌های مربوطه درزمینهٔ مدیریت انرژی، معرفی شاخص‌‌‌‌های بهره‌‌وری انرژی در بخش بیمارستانی (به‌عنوان‌مثال انرژی مصرف‌‌شده به ازای هر تخت، هر بیمار و هر مترمربع)، دستورالعمل مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها ، راهکار‌‌های کوتاه‌‌مدت مدیریت انرژی و راهبرد‌‌های بلندمدت مدیریت انرژی، شناسایی گلوگاه‌‌‌‌های مصرف انرژی در بیمارستان‌ها و راهکار‌‌های صرفه‌‌جویی مربوطه، معرفی سیستم‌‌‌‌های مدیریت انرژی در بخش بیمارستانی و دستورالعمل مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها اشاره کرد.
در این گزارش سیستم‌‌‌‌های مدیریت انرژی، ایزو‌‌های مربوطه و دستورالعمل‌‌‌‌های مورد تأیید نهاد‌‌های بین‌‌المللی در حوزه مدیریت انرژی بیمارستانی بررسی و معرفی شده‌اند. نتایج حاصل از انجام این مطالعه می‌‌تواند مورداستفاده تمام بیمارستان‌های کشور (به‌ویژه بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی) قرار گیرد.
گزارش حاوی پنج فصل است. در فصل اول به بررسی و مقایسه سهم هزینه‌‌‌‌های انرژی از سبد هزینه‌‌‌‌های جاری بیمارستان‌ها در ایران و جهان پرداخته شده است. معرفی شاخص‌‌‌‌های بهره‌‌وری انرژی در بیمارستان‌ها و ارائه آمار‌‌های مرتبط با بهره‌‌وری انرژی بیمارستان‌ها در کشور‌‌های منتخب جهان ازجمله سایر موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته شده است. مطالعه و شناسایی گلوگاه‌‌‌‌های مصرف انرژی در بیمارستان‌ها با استفاده از تجربیات و مطالعات پیشین موضوع فصل دوم این طرح است. در فصل سوم، دستورالعمل‌ها، ایزوها و نهاد‌‌های ذی‌ربط در حوزه مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها پرداخته شده است. پیش‌بینی اثرات تغییرات در هزینه‌‌‌‌های سوخت در کشور بر هزینه‌‌‌‌های انرژی بیمارستان‌های کشور (در قالب سناریو‌‌های مختلف) موضوعی است که در فصل چهارم و در قالب سناریو‌‌های مختلف بررسی شده است. جمع‌‌بندی، نتیجه‌‌گیری و ارائه راهبرد‌‌های تصمیم‌‌گیری برای سازمان تأمین اجتماعی درزمینهٔ مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها در فصل پنجم ارائه شده است.

برچسب ها
 مدیریت،انرژی،بیمارستان 


مدیریت انرژی در بیمارستان‌ها: روش‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌ها

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.