10 چالش جهانی تأمین اجتماعی


از گذشته تاکنون، برای رسیدن به امنیت، آسایش و رفاه اجتماعی، نظام‌های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف شکل‌گرفته است که هرچند ازلحاظ مقررات و دامنه شمول از تفاوت‌هایی برخوردار هستند، اما ازنظر اصول، عملکرد و تعهدات و مزایا، تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارند و از الگوهای تقریباً مشخصی تبعیت می‌کنند.
هرچند موضوع تأمین اجتماعی در سده‌های پیشین نیز مدنظر برخی حکومت‌ها بوده، اما به‌طور خاص از اواخر سده نوزدهم میلادی و با گسترش روزافزون جنبش‌های سوسیالیستی و عدالت‌خواهانه، دولت‌های صنعتی – سرمایه‌داری توجه زیادی به سیاست‌های اجتماعی و اجرای نظام تأمین اجتماعی نمودند. این روند به نحوی گسترش یافت که امروزه ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی یکی از بحث‌های کلیدی و اساسی است که ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاستمداران و رهبران کشورها را به خود معطوف داشته است. به‌نحوی‌که در اکثر کشورهای جهان، فارغ از گرایش‌های ایدئولوژیک در تعریف نقش دولت، تأمین اجتماعی به‌عنوان پیش‌شرط توسعه موردپذیرش قرار گرفته است. در ایران نیز بر اساس قانون اساسی، تأمین اجتماعی نه‌تنها می‌تواند زمینه‌ساز و بستر اصلی حرکت به‌سوی توسعه باشد بلکه خود به‌عنوان یکی از اهداف توسعه تعریف شده است.
در گـزارش پیـشرو کـه توسـط انجمـن بین‌المللی تأمیـن اجتماعـی (ISSA) تدویـن شـده اسـت، ده چالـش جهانـی تأمیـن اجتماعی بررسی‌شده و همچنیـن چگونگی واکنش‌های سیاسـتی به ایـن چالش‌ها مطرح شده‌اند. ایـن چالش‌ها شـامل پـر کـردن شـکاف پوشـش، نابرابری‌ها در طـول دوران زندگـی، سـالمندی جمعیـت، اشـتغال کارگـران جـوان، بازار کار و اقتصـاد دیجیتـال، سلامت و مراقبت‌های بلندمـدت، ریسک‌های جدید، شوک‌ها و رویدادهـای جدید، حمایت از کارگـران مهاجر، تحولات تکنولوژیـک و انتظـارات عمومـی بالاتـر می‌باشد کـه هرکدام به‌تفصیل در هر فصل بررسـی شـده اسـت. امید اسـت این گزارش به تصمیم سـازان و تصمیم گیـران حـوزه بیمه‌های اجتماعی کشـور در اتخاذ سیاست‌های مناسـب اصلاحـات صندوق‌های بیمه‌ای کمک نمایـد.

برچسب ها
 چالش،10،تامین اجتماعی 


10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.