سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا؛ مروری بر 107 اقدام


موسسه عالی پژوش تامین اجتماعی در جدیدترین گزارش سیاستی خود، به صورت جامع، 107 اقدام سازمان تامین اجتماعی در زمینه رسیدگی به بیمه شدگان در دوران کرونا را مرور کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در این گزارش نشان داده می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی چگونه با حداقل 40 اقدام در حوزۀ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس؛ 21 اقدام در خدمت‌رسانی به بیماران کووید 19؛ حداقل 10 اقدام در حوزۀ حمایت از کسب‌وکارها، بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان؛ 24 اقدام در حوزۀ حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان؛ و 12 اقدام در حوزۀ آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، تاکنون حداقل 107 اقدام مؤثر در مواجهه با کرونا به انجام رسانده است و علاوه‌براین، تعداد زیادی اقدام دیگر را برای این منظور در دستور کار خود دارد.

درنهایت تحلیل می‌شود که سازمان، گرچه با انجام اقدامات ذکرشده در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش بسزایی داشته است، خود به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد، از شرایط بحرانی کنونی آسیب می‌پذیرد. علاوه‌براین، اقدامات ذکرشده بر شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است. این شرایط پایداری مالی سازمان را تهدید می‌کند: سازمانی که پیش‌ازاین به دلیل عدم‌وصول مطالبات به‌طور کامل، به لحاظ نقدینگی با کسری مواجه بوده است، اکنون به‌واسطۀ بحران ناشی از کرونا و اقدامات مواجهه با آن در خطر تشدید مشکلات نقدینگی قرار دارد.

ازآنجایی‌که هزینه‌های مترتب بر سازمان در اثر همه‌گیری کرونا از نوع غیرقابل‌پیش‌بینی و تاحدی هم برآمده از اقدامات و سیاست‌های دولت برای کنترل ویروس و حمایت از مشاغل و کارگران بوده است، مدیریت بحران در سازمان ازطریق ایفای نقش حمایتی توسط دولت ممکن خواهد بود؛ امری که در صدر مادۀ 1 و همچنین تبصرۀ مادۀ 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 به آن پرداخته شده و حمایت از «همۀ افراد کشور»، ازجمله بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهدۀ دولت گذاشته است.

تبصرۀ مادۀ 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 به آن پرداخته شده و حمایت از «همۀ افراد کشور»، ازجمله بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهدۀ دولت گذاشته است.
تبصرۀ مادۀ 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 به آن پرداخته شده و حمایت از «همۀ افراد کشور»، ازجمله بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، در برابر رویدادهایی نظیر همین بحران کرونا را بر عهدۀ دولت گذاشته است.
در این گزارش اقدامات سازمان تامین اجتماعی را به پنج گروه کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال ویروس، خدمت رسانی به بیماران کووید 19، حمایت از کسب و کارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایان، حمایت از کارگران و بیمه شدگان و اقدامات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در مواجهه با کرونا تفکیک کرده و ارائه داده است که در ادامه متن کامل گزارش قابل دانلود است.

برچسب ها
 تامین اجتماعی،کرونا،107 اقدام 


سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا؛ مروری بر 107 اقدام

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.