تحلیل نگرش تشکل های کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاحات صندوق های بازنشستگی


صندوقهای بازنشسـتگی در شـرایط کنونی با چالشهای اساسـی در پایـداری و تامین منابع مالی مواجه اند و مانـدگاری صندوقها و تداوم خدمات رسـانی در زمینه بازنشسـتگی، از کار افتادگی و سایر خدمات تامین اجتماعی، در گروی اصلاحات اساسـی و پارامتریک خواهد بود. گزینه هـای متعدد کارشناسـی بـرای اصلاحات صندوقها پیشـنهاد شـده اسـت اما گزینه بهینه در اصلاحات تنها با مشـارکت، همراهی و موافقـت سـایر ذینفعـان سـازمانی به ویـژه کارگـران و کارفرمایان مقـدور خواهد بود.
بر همین اسـاس مؤسسـه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سالهای اخیـر کوشـیده اسـت تا بـا پیمایـش و ارزیابی نظـرات کارگـران و کارفرمایـان در زمینه هـای مختلـف، بـه مطالعـه دقیقتری نسـبت بـه نگـرش و انتظـارات آنـان در موضوعات مرتبط بـا صندوقهای بازنشسـتگی و حـوزه تامیـن اجتماعی دسـت یابـد. پژوهش حاضر نیـز در همیـن راسـتا، بـه مطالعه و گـردآوری نظـرات کارگـران و کارفرمایان درباره وضعیت سـازمان تامیـن اجتماعی، چالشهای آن و اصلاحـات لازم و مطلـوب در پارامترهای مختلف پرداخته اسـت.


برچسب ها
 تشکل،کارگری،اصلاحات 


تحلیل نگرش تشکل های کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاحات صندوق های بازنشستگی

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.