بررسي تحولات نظام رفاه اجتماعي در ايران (از منظر سياستي، ساختاري، نهادي)


رفاه اجتماعی واجد پیشینه طولانی در طول تاریخ ایران و جهان است و به دلیل پیوند بنیادین با نیازهای اساسی انسان و اجتماعی انسانی، هرگز از مدار اهمیت فرو نیفتاده است. برخورداری از چنین اهمیتی سبب تجلی تنوع گسترده در اقدامات رفاهی بشر شده است و این مهم در آموزه های ملی و مذهبی ایرانیان و سایر کشورهای برخوردار از قدمت تمدتی قابل پیگیری است.
کتاب "بررسي تحولات نظام رفاه اجتماعي در ايران" به مطالعه فراز و فرودهای سیاست‌های رفاهی مختلف در ایران معاصر پرداخته و کوشیده تا ابعاد ساختاری، سیاستی و نهادی نظام رفاه اجتماعی را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. در این مطالعه تجارب سایر کشورها نیز از نظر دور نمانده است و ارائه نیم رخی از آنها در این کتاب به مشخص تر شدن ویژگی‌های نظام رفاه اجتماعی در ایران کمک کرده است.


برچسب ها
 رفاه اجتماعي -- ايران -- تاريخ -- قرن ‎14 


بررسي تحولات نظام رفاه اجتماعي در ايران (از منظر سياستي، ساختاري، نهادي)

موءلف : محمد زاهدی اصل
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.