سیر تطور قوانین بیمه‌ای حمایت از بازماندگان در ایران


کتاب "سیر تطور قوانین بیمه‌ای حمایت از بازماندگان در ایران" تلاشی برای بررسی سیر تاریخی تحولات در حوزه حمایت از بازماندگان به منظور شناسایی نحوه تعیین میزان مستمری بازماندگان و شرایط برخورداری از آن در طول یک قرن گذشته است. و همچنین مجموعه قوانین موجود در زمینه حمایت از بازماندگان  بیمه شدگان متوفی به صورت یکجا ارائه شده است که می تواند امکان دسترسی به تمام مواد قانونی مرتبط را برای افراد علاقمند فراهم سازد. 
این کتاب با تحلیل اقتصادی قوانین مربوط نشان می دهد سیر قانونگذاری در این حوزه در جهت افزایش دامنه پوششی و عمق حمایت از بازماندگان بوده که در بسیاری از موارد این سوگیری در تضاد آشکار با مدیریت اقتصادی و حفظ پایداری مالی صندوق ها برای تامین تعهدات در بلندمدت بوده است. به همین دلیل باید نحوه تعیین میزان مزایا و شرایط استحقاق آن به گونه ای طراحی شود که ابعاد اقتصادی و اجتماعی صندوق‌ها همزمان با هم مد نظر قرار گیرند.


برچسب ها
 بیمه-- قوانین-- بازماندگان 


سیر تطور قوانین بیمه‌ای حمایت از بازماندگان در ایران

موءلف : مجتبی قاسمی، زهرا زاده غلام
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.