حقوق تامین اجتماعی در آلمان


در ادبیات حقوق تامین اجتماعی، مراحل مختلفی را می توان مشاهده نمود که در کنش و واکنش جامعه و دولت تکامل یافته و بصورت قوانین مختلف و مقاوله نامه های حمایتی متعیین گردیده است. نظام حقوقی تامین اجتماعی، حقوق و تکالیف مختلفی را برای مردم و دولت ایجاد کرده است لذا بررسی این نظام ها از ابعاد حقوقی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می تواند موجبات ارتقاء و اثربخشی آن را فراهم آورد. حق برخورداری از تامین اجتماعی در اسناد مهم بین المللی و قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. این کشورها با رعایت این اصول و نیز با در نظر گرفتن معیارهای بین المللی تامین اجتماعی توانسته اند تحولات چشمگیری را در نظامات تامین اجتماعی خود ایجاد کنند. کمیسیون اروپایی حقوق تامین اجتماعی در 10 کشور اتریش، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، دانمارک، سوئیس، فرانسه و مجارستان را تهیه کرده است.
این اثر از قالب و چهارچوب مشخصی بهره گرفته است. از نحوه تامین مالی و سازمان حمایت اجتماعی آغاز و حمایت های مشخصی از جمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، کمک هزینه های نقدی ایام بیماری، کمک هزینه بارداری، مستمری از کار افتادگی، مزایا و مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک هزینه های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک هزینه عائله مندی، بیکاری و مراقبت های بلندمدت را تشریح می نماید. بدیهی است التفات به این نوشتار می تواند مسایل و مشکلات نظام تامین اجتماعی کشورهای مختلف را به چالش بکشد.


برچسب ها
 تامین اجتماعی-- حقوق— آلمان 


حقوق تامین اجتماعی در آلمان

موءلف : کمسیون اروپا؛ مترجم لیلا سادات فاطمی نسب
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.