مولف: گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری
کلید واژه: ساز و کار مطلوب تامین اجتماعی
سال: 1397
عنوان: نظریه دولت و ساز و کار مطلوب تامین اجتماعی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نظریه دولت و ساز و کار مطلوب تامین اجتماعی با تاکید بر نظام حقوقی ایران