مولف: گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری
کلید واژه: کد گذاری اقلام و مشاغل
سال: 1397
عنوان: کد گذاری اقلام و مشاغل و فعالیت های بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی بر اساس استاندارد ISIC و ISCO

کد گذاری اقلام و مشاغل و فعالیت های بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی بر اساس استاندارد ISIC و ISCO