مولف: گروه، مدیریت، حکمروایی و فناوری
کلید واژه: طرح پژوهشی
سال: 1398
عنوان: اولویت های طرح های پژوهشی گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری