مولف: اسماعیل گرجی پور
کلید واژه: تامین اجتماعی، چند لایه، اسناد سیاستی
سال: 1395
عنوان: اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه کشور

عنوان:  اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه کشور

گردآوری و تدوین: اسماعیل گرجی پور

سال انتشار: 1395


معرفی: کشورهای زیادی الگوهای چندلایه نظام تأمین اجتماعی را به‌منظور ارتقای کمیت و کیفیت تأمین اجتماعی اجرا کرده‌اند. در ایران نیز، با توجه ‌به چالش‌هایی که در نظام تأمین اجتماعی کشور وجود داشت، در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه کشور طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه موردتوجه قرار گرفت. اهم مزایای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه عبارت‌اند از: تخصصی کردن حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مبتنی بر تفکیک و تمایز امور و تقسیم‌کار ؛ سطح‌بندی و اولویت‌بندی خدمات و پوشش (سطح‌بندی خدمات و پوشش بر اساس میزان نیاز، توانمندی و مشارکت)؛ ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش به‌ویژه در سطح پایه؛ تمرکز حمایت‌ها و کمک‌های مالی دولت در لایه حمایتی و پس‌ازآن سطوح نیمه حمایتی؛ ساماندهی لایه بیمه‌ای در حداقل دو سطح بیمه‌های فراگیر و بیمه‌های اجباری در جهت توسعه شمول آن به تمامی خانوارها با اولویت شاغلین؛ اصلاح ساختار سازمانی لایه بیمه‌ای در جهت همسویی، یکپارچگی، وحدت رویه و افزایش کارآمدی؛ طراحی بیمه اجتماعی فراگیر خاص شاغلین کم‌درآمد غیر مزد و حقوق‌بگیر و غیررسمی که حدود شش میلیون نفر هستند و با احتساب افراد تبعی آن‌ها جمعیتی بالغ‌بر حدود بیست میلیون نفر را تشکیل می‌دهند؛ جلوگیری از تحمیل قوانین حمایتی بر صندوق‌های بیمه‌گر؛ ممانعت از سرریز بار مالی مضاعف بر دوش دولت؛ ساماندهی و سطح‌بندی لایه حمایتی با رویکرد به توانمندسازی و پوشش بیمه‌ای جامعه هدف و تقلیل تدریجی کمک‌های مستقیم؛ و استانداردسازی بیمه‌های تکمیلی از طریق تصویب و ابلاغ نمونه قراردادهای فردی و گروهی و ضوابط یکسان برای همه (در جهت افزایش اعتماد و تضمین حقوق متقابل).

در این راستا، اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه کشور با تلاش کارشناسان و صاحب‌نظران کشور در این حوزه تهیه و تدوین شد. در کتاب حاضر این اسناد به همراه پیوست‌ها گردآوری شده‌اند. این کتاب در شش بخش ساماندهی شده است. در بخش اول روش‌شناسی سند سیاست‌گذاری تبیین شده است و پس‌ازآن، اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه در ایران ارائه شده‌اند. به‌طور مشخص، الگوی کلان نظام تأمین اجتماعی چندلایه در ایران به‌عنوان سند اول مطرح شده است. سپس، سند سیاستی لایه مساعدت اجتماعی، سند سیاستی لایه بیمه اجتماعی پایه و تکمیلی، سند سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه در حوزه بیمه اجتماعی سلامت و سند سیاستی شناسایی خانوارها و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها به ترتیب تبیین شده‌اند.

قیمت: 27000 تومان