مولف: گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات
کلید واژه: اولویت های حمایت از پایان نامه های گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات
سال: 1398
عنوان: حمایت از پایان نامه ها

 

مدارک لازم براي حمايت از پايان نامه:

اسکن طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاه

اسکن معرفي‌نامه رسمي از دانشكده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پايان نامه دانشجو (عنوان پايان نامه و مشخصات دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور ذكر گردد.

اسکن كارت دانشجويي

اسکن كارت ملي

اسکن نامه درخواست بررسي پروپزال پايان نامه در مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، خطاب به رئيس مؤسسه

اسکن نامه حق مالکيت مادي و معنوي (مطابق با فرم پيوست)