مولف: سازمان بین‌المللی کار
کلید واژه: تامین مالی، حمایت اجتماعی، آزادی
سال: 1395
عنوان: آزادی مالی برای حمایت اجتماعی

عنوان: آزادی مالی برای حمایت اجتماعی

گردآوری و ویراستاری: سازمان بین‌المللی کار

مترجم: جعفر خیرخواهان

سال انتشار: 1395


معرفی: بسیاری بر این باورند که هزینه‌های حمایت اجتماعی از توان مالی جامعه خارج است یا اینکه در دوره‌های تعدیل اقتصادی چاره‌ای به‌جز کاهش مخارج دولتی نیست. اما حتی در فقیرترین کشورها گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد. این کتاب طیفی از گزینه‌ها را ارائه می‌دهد که به‌منظورِ گسترش آزادی عمل مالی  و ایجاد منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی می‌توان موردبررسی قرار داد. این گزینه‌ها عبارت‌اند از: 1) باز تخصیص مخارج عمومی؛ 2) افزایش درآمدهای مالیاتی؛ 3) گسترش پوشش تأمین اجتماعی و درآمد حاصل از حق بیمه؛ 4) مذاکره جهت دریافت کمک و پرداخت‌های انتقالی؛ 5) حذف جریان‌های مالی غیرقانونی؛ 6) استفاده از ذخایر مالی و ارزی؛ 7) استقراض یا استمهال بدهی موجود؛ و (8) اتخاذ یک چهارچوب برای اقتصاد کلان مناسب‌تر.

تمام گزینه‌های تأمین مالی که در این کتاب توصیف می‌شود از پشتیبانی بیانیه‌های سیاست‌گذاری سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی برخوردار است. دولت‌ها در سرتاسر جهان چندین دهه است که این گزینه‌ها را به کار می‌برند، و طیف وسیعی از گزینه‌های درآمدی را از خود نشان می‌دهند. در این کتاب تجربه این کشورها و تدابیری که به کار بسته‌اند تشریح شده است و منابع خوبی را برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه به دست می‌دهد.

قیمت: 20000 تومان