به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، شماره جدید فصلنامه تامین اجتماعی، شماره پیاپی 50 (دوره 15، شماره 1)، منتشر شد. این شماره حاوی مقالاتی در مورد مسائل مختلف حوزه بازنشستگی، بیمه‌ها و تامین اجتماعی است.

مقاله اول با عنوان «بررسی تأثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیان‌آور بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی» تألیف محسن ریاضی، طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را ازلحاظ بار مالی آن بر سازمان تامین اجتماعی، در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور ( موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی )، موردبررسی قرار داده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بار مالی عظیمی برای سازمان داشته است. به‌نحوی‌که هزینه‌های طرح به قیمت‌های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول ( مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی ) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح و در حالت دوم (مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان‌آور ) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه‌سری منابع و مصارف سازمان را که طی مهروموم‌های اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است.

مقاله بعدی با عنوان «ارزش‌گذاری طرح‌های بازنشستگی توازن نقدینگی با مدل هال-وایت» تألیف بهنام صادق پور، مزایای بازنشستگی طرح توازن نقدینگی را به‌عنوان یک تعهد مالی و امری برگرفته از نرخ بهره در نظر می‌گیرید و با استفاده از مدل‌های مالی، ارزش سازگار بازار تعهدات را محاسبه می‌کند.

مقاله سوم با عنوان «حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی عمومی با اصلاحات پارامتری بهینه»، تألیف شیوا مهدی پور قبادلو، به مطالعه یک سازوکار متعادل خودکار می‌پردازد که با تغییر پارامترهای ضروری نظام تأمین مالی درآمد-هزینه ازجمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می‌کند. این سازوکار با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی غیرخطی، مقادیر بهینه پارامترهای ضروری را در بلندمدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین می‌کند. داده‌های مورداستفاده برای بررسی نحوه عملکرد سازوکار موردبررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران است.

مقاله چهارم با عنوان «امکان‌سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران» تألیف علی آزاد و دیگران، به بررسی ضرورت و امکان‌سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به‌جز بیمارستان لبافی نژاد است. یافته‌های این مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات موردبررسی، ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز موردبررسی، وضعیت موجود شاخص‌های عملکردی و شاخص‌های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و امکاناتی وجود دارد که به‌طور کارآمد مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می‌شود.

مقاله بعدی با عنوان « کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمان‌های بیمه‌ای با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)» تألیف علی حسینی عباسعلی رضایی، به بررسی پرونده‌های قضایی در این رابطه و اولویت‌بندی موارد مرتبط پرداخته است و تلاش کرده است تا الگوهای رفتاری سوءاستفاده بیمه‌شدگان را شناسایی کند و راهکارهایی برای اصلاح امور و جلوگیری از تقلب در سازمان تامین اجتماعی ارائه کند.

مقاله ششم با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای از سایر صندوق‌های بازنشستگی»، تألیف مهدی شکوری، با استفاده از روش پیمایشی به این نتیجه رسیده است که بین میزان سطح آگاهی و وضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان، با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌ها رابطه معنی‌دار وجود دارد.

مقاله بعدی با عنوان «ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران (موردمطالعه: بیمه حوادث حین کار)»، تألیف زهرا فرضی زاده، با استفاده از مصاحبه عمقی با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و افراد ازکارافتاده، ضعف‌ها و مشکلات بیمه حوادث کار را نشان می‌دهد و راهکارهایی برای رفع آن‌ها ارائه می‌کند.

مقاله هشتم با عنوان «ارزیابی نقش میانجی ویژگی‌های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه‌بندی و عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران)»، تألیف سحرناز حیدری فریدنی، با استفاده از روش پیمایشی به ارزیابی نقش میانجی ویژگی‌های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه‌بندی و عملکرد مالی در تامین اجتماعی، می‌پردازد. یافته‌ها بیانگر تأثیر مثبت معنادار فرایند بودجه‌بندی بر عملکرد مالی سازمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق ویژگی‌های سازمانی) است. همچنین ویژگی‌های سازمانی نیز تأثیر معناداری بر عملکرد مالی دارد.

و درنهایت مقاله آخر با عنوان «رفاه همگانی: هدف انسجام اجتماعی» تألیف ژیلدا فارل با ترجمه امیر رضایی است که تحلیلی در مورد رفاه همگانی معطوف به انسجام اجتماعی ارائه می‌کند. این مقاله به تحلیل یک پژوهش آزمایشی می­پردازد که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم‌چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است و مؤلف پرسش‌های این تحقیق را موردبررسی قرار داده است و به این نتیجه می‌رسد که ازنظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی، امکانی برای انسجام اجتماعی و مدیریت زندگی جمعی است.

برای مطالعه مقالات این شماره و شماره های قبلی می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://qjo.ssor.ir