مولف: سینا چگینی
کلید واژه: رفاه، تامین اجتماعی، آسیا، آمریکای جنوبی
سال: 1397
عنوان: ترکیه: سیاستگذاری اجتماعی و یک سقوط نئولیبرال

 

عنوان: گزارشی از تحولات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در آسیا و امریکای جنوبی با تمرکز بر ترکیه:سیاستگذاری اجتماعی و یک سقوط نئولیبرال

سرپرست تیم تدوین و تهیه: سینا چگینی

سال: 1397

دانلود