معرفی گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات

 

بیمه‌های اجتماعی به‌عنوانِ یک بخش مهم و محوری از نظام تأمین اجتماعی کشورها، ابزاری مؤثر برای ثبات بخشیدن به سطح درآمد افراد در مواجهه با ریسک‌های مختلف در طول زندگی (نظیر بیکاری، بیماری و سالمندی) هستند. به‌رغم اهمیت آشکار موضوع بیمه‌های اجتماعی و ضرورت گسترش آنها برای جمعیت فعال اقتصادی، نظام بیمه‌های اجتماعی کشور با چالش‌هایی اساسی در‌زمینه فراگیری، کفایت و پایداری مواجه است. بااین‌حال، روند منسجم و یکپارچه‌ای از تولید و توسعه ادبیات علمی این موضوع در کشور وجود ندارد. این در حالی است که گسترش دانش نظری و کاربردی در حوزه بیمه‌های اجتماعی می‌تواند در رفع بسیاری از چالش‌های مهم نظام بیمه‌های اجتماعی کشور اثربخش باشد. در این راستا، «گروه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات» با هدف تعمیق ادبیات بیمه اجتماعی، شناسایی و کمّی کردن ریسک‌های مالی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از علوم آکچوئرال در بیمه‌های اجتماعی، و ایجاد بستر علمی برای گسترش پوشش و بهبود عملکرد این نوع بیمه‌ها در کشور فعالیت پژوهشی خود را دنبال می‌کند. این گروه برای تحقق اهداف خود، انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و راهبردی درزمینه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات مربوط به آن (به‌صورتِ برون‌سپاری و درون‌سپاری) را در دستور کار قرار داده است.

 

اعضای گروه

مدیر گروه

دبیر گروه

کارشناس گروه

     

 خانم دکتر نرگس اکبرپور

  خانم هاله فرزانه

 دکتر عباس خندان

 داخلی: 406

 داخلی: 211

 داخلی: 217