معرفی گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

 

«سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی» یکی از الزامات تأمین اجتماعی فراگیر در راستای تضمین انباشت سرمایه بین نسلی بیمه شدگان محسوب می شود. از طرف دیگر میان عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور رابطه‌ای دو سویه برقرار است. از یک سوی عملکرد بهینه سازمان در کشور می‌تواند شرایط اقتصادی را به نحو قابل توجهی بهبود بخشد. از دیگر سوی رونق و رکود اقتصادی منابع در دسترس سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روی گروه اقتصاد و سرمایه گذاری مؤسسه ، با مدیریت آقای فردین یزدانی – با بیش از دو دهه تجربه پژوهش اقتصادی، بدنبال مطالعه دقیق ارتباط میان شرایط اقتصادی و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است و می کوشد با ارزیابی روش های فعلی مدیریت منابع مالی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و بهره گیری از الگوهای نوین جهانی، تصمیم سازان را در مدیریت منابع سازمان یاری دهد.

 اعضای گروه

 

 

مدیر گروه

 

دبیر گروه

 

کارشناس گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردین یزدانی

 

خانم سمانه سادات علوی

 

زهرا نوروزی

 

 

 داخلی: 205

 

داخلی: 207

 

داخلی: 206