معرفی گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری

tamin2.png

گروه مدیریت حکمروایی و فناوری ، رسالت دارد تا در زمینه مسایل و چالش های سه حوزه  مدیریتی، سازمانی و فناوری اطلاعات پژوهش های  مرتبط را برنامه ریزی ، هدایت و حمایت کند. در حوزه مدیریتی گروه وظیفه خود می داند تا از طرح ها، گزارشات کارشناسی و پایان نامه های دانشجویی که  به بررسی مسایل مدیریتی از ابعاد مختلف ساختاری، فرایندی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت می باشد و در صدد پاسخ به مشکلات حوزه رفاه و تامین اجتماعی است حمایت نماید. در حوزه سازمانی، طرح های مربوط به مسایل حاکمیت خوب شرکتی و سازمانی و شاخص های مرتبط مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد. قانونمداری و قوانین مرتبط با مشارکت کنندگان اجتماعی( کارگر، کارفرما و دولت)در این گروه مورد بررسی و با هماهنگی با نمایندگان سازمان حمایت می شود. طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات مورد اقبال گروه بوده و گروه در صدد است تا از طرح هایی که موجب نفوذ فناوری اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی شده و موجبات تسریع امور مردم می گردد را مورد حمایت قرار دهد.

0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
مریم حسن زاده خاکمردانی _ کارشناس گروه
مریم حسن زاده خاکمردانی _ کارشناس گروهداخلی: 208hasanzadeh.m@ssor.ir
دکتر حسن امامی _ مدیر گروه
دکتر حسن امامی _ مدیر گروهداخلی: 202emami.h@ssor.ir
بهارک نجفی  _ دبیر گروه
بهارک نجفی _ دبیر گروهداخلی: 216najafi.b@ssor.ir
اولویت های پژوهشی
کتاب
طرح پژوهشی
گزارش کارشناسی