گروه پژوهشی اقتصاد و سرمایه گذاری

Image
«سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی» یکی از الزامات تأمین اجتماعی فراگیر در راستای تضمین انباشت سرمایه بین نسلی بیمه شدگان محسوب می شود. از طرف دیگر میان عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور رابطه‌ای دو سویه برقرار است. از یک سوی عملکرد بهینه سازمان در کشور می‌تواند شرایط اقتصادی را به نحو قابل توجهی بهبود بخشد. از دیگر سوی رونق و رکود اقتصادی منابع در دسترس سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روی گروه اقتصاد و سرمایه گذاری مؤسسه ، با مدیریت آقای فردین یزدانی – با بیش از دو دهه تجربه پژوهش اقتصادی، بدنبال مطالعه دقیق ارتباط میان شرایط اقتصادی و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است و می کوشد با ارزیابی روش های فعلی مدیریت منابع مالی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و بهره گیری از الگوهای نوین جهانی، تصمیم سازان را در مدیریت منابع سازمان یاری دهد.
0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
مدیر گروه
مدیر گروهداخلی: 205yazdani.f@ssor.ir
دبیر گروه
دبیر گروهداخلی: 207alavi.ss@ssor.ir
اولویت های پژوهشی
کتاب
طرح پژوهشی
گزارش کارشناسی