معرفی گروه آینده پژوهی

tamin2.png
اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی منطقه ای، ناگزیر باید بر ارائه دورنماها و تحلیل چشم اندازهای با افق دوردست و سرانجام برنامه ریزی های بلندمدت با هدف گذاری و سمت گیری های روشن و مشخص متکی باشد. این برنامه ها در مجموع اقتصاد ملی و در حوزه های کلیدی آن مانند تامین اجتماعی، براساس مطالعات مستمر آینده پژوهی طراحی و تدوین و در مقاطع زمانی مناسب، بهنگام می شود، که به معنای تجمیع چند برنامه میان مدت نیست و در واقع هدف نهایی آن معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی تحولات ساختاری نهادی و ارائه عرصه های انتخاب برای تدوین برنامه های مدیریت تغییر در میان مدت در مسیر حرکت به طرف جامعه آرمانی است.

اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور در حال حاضر به گونه ای است که نظام تامین اجتماعی نیازمند اصلاحات جدی در چارچوب یک سناریوی مشخص معطوف به آرمان های قانون اساسی و در قالب یک نقشه راه سازگار با آن تا سال 1410 است.

بر پایه بررسی ها و مطالعات انجام شده، محورهای کلیدی و تعیین کننده تحولات سازمان تامین اجتماعی ایران به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد:
محور یکم: جمعیت و نیروی کار
محور دوم: کیفیت زندگی و توسعه منابع انسانی
محور سوم: تشکیل سرمایه و تولید
محور چهارم: عدالت اجتماعی
محور پنجم: قوانین و مقررات تامین اجتماعی از آغاز تا سال 1398 و نظام تدبیر حاکم بر سازمان
محور ششم: تصویر تاریخی منابع و مصارف مالی سازمان تامین اجتماعی طی ده سال گذشته و تصویر سال پایه (1397)

بر پایه نتایج مطالعات محورهای بالا، مراحل مطالعات آینده پژوهی و آینده نگری به شرح زیر است:

1. کشف روندها و نوسان ها و جهت گیری های گذشته
2. تعیین متغیرهای کلیدی موثر در روندها
3. تشخیص جوانه های تغییر
4. تعیین متغیرهای کلیدی احتمالی تاثیرگذار در آینده
5. تشخیص رخدادهای غیرمنتظره در روند گذشته و احتمال بروز رخدادهای غیرمترقبه در آینده
6. نظام تدبیر و دست اندرکاران آن و اهرم هایی که سازو کار تغییر را در اختیار دارند.
7. تنظیم یک سناریو با فرض ادامه روند گذشته و موجود تا سال افق (1410)
8. تحلیل آثار و تبعات سناریوی ادامه وضع موجود
9. تنظیم  سناریوی ممکنِ مطلوب
10. پیشنهاد استراتژی های مناسب برای تحقق سناریوی ممکنِ مطلوب
•    ارائه تصویری از جامعه و اقتصاد در افق تحقق سناریوی ممکنِ مطلوب
•    ارائه تصویری از نقش و جایگاه سازمان تامین اجتماعی در سال افق
•    ارائه برنامه تغییر نظام تدبیر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور                                                                                                            
 0
تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته
0
گزارشات کارشناسی پایان یافته
دکتر بایزید مردوخی _ مدیر گروه
دکتر بایزید مردوخی _ مدیر گروهداخلی: 401mardukhi.b@ssor.ir
زهرا نوروزی _ دبیر گروه
زهرا نوروزی _ دبیر گروهداخلی: 402norouzi.z@ssor.ir
اولویت های پژوهشی
کتاب
طرح پژوهشی
گزارش کارشناسی