هیئت امنا

هیئت امنای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیدکتر مصطفی سالاری
دکتر مصطفی سالاریرئیس هیئت امنا و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
دکتر روزبه کردونی
دکتر روزبه کردونینایب رئیس هیئت امنا و رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر حسین راغفر
دکتر حسین راغفر عضو هیئت امنا و اقتصاد دان
آقای ملک‌وند فرد
آقای ملک‌وند فرد عضو هیئت امنا و مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر محمد تقی جغتاییعضو هیئت امنا و موسس و رئیس مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمد حسين  شريف زادگان
دکتر محمد حسين شريف زادگانعضو هیئت امنا و اقتصاد دان
دکتر محمد رحمتی
دکتر محمد رحمتی عضو هیئت امنا و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مهدی منتظر قائم
دکتر مهدی منتظر قائم عضو هیئت امنا و جامعه شناس