e4.png
نظر سنجی

نظر سنجی

تأمین اجتماعی و بهره‌مندی از حداقل‌های رفاه اجتماعی، از مسائل مصرح در قانون اساسی کشور و پذیرفته‌شده در اسناد بین‌المللی است. هر «شهروند» به مثابه صاحب حق بهره‌مندی از این حداقل‌ها، این حق را نیز می‌یابد که در امور مرتبط با این حوزه در مواردی که مربوط به چگونگی زیستن اوست، به صورت فعالانه اظهار نظر نماید. آگاهی از چیستی این نظرات و ترجیحات، باید نقش اساسی در تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری سیاستگذاری‌ توسط نهادهای رسمی در این حوزه داشته‌باشد.
همچنین در حوزه مسائل سازمانی، اخذ نظرات کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و نقدهای آنان به مثابه منابع دانش ضمنی برای مؤسسه‌ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارزشمند و اثرگذار است.
در این بخش از سایت مؤسسه، امکانی جهت مشارکت و مشاهده نتایج این دسته از نظرسنجی‌ها پیشبینی شده‌است.
Image
Image