مقررات و بخشنامه ها


ضوابط اجرائی بخشنامه ماده 90 قانون تأمین اجتماعی دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی دانلود

نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور در جبهه بیمه‌شدگان دانلود

دستورالعمل اجرایی هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی دانلود

شـرایط و نحوۀ برخورداری متقاضیان بیمۀ صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد از خدمـات و تعهدات قانونی سـازمان تأمیـن اجتماعی دانلود

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی دانلود

شـرایط و نحوۀ برخـورداری بازمانده‌های بیمه‌شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تأمیـن اجتماعی دانلود

شرایط و نحوه برخورداری بیمه‌شدگان سازمان از انواع مستمری ازکارافتادگی دانلود

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان دانلود